Rallycross Nyílt Országos Bajnokság 2013. évi alapkiírása - 1. módosított

MNASZ

Letöltés

RALLYCROSS NYILT
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
2013. évi ALAPKIÍRÁSA
Készítette: az MNASZ Offroad Szakági Bizottság
Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság
Kiadja: az MNASZ Titkárság
Utolsó módosítás dátuma: 2013. március 14.
TARTALOMJEGYZÉK
1. MAGYARORSZÁGI RALLYCROSS VERSENYEK ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEI ............................................................................................... 3
1.1
VERSENYEK KIÍRÁSA ............................................................................. 5
2
RALLYCROSS NYÍLT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ........................................................................ 7
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.7.
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK ....................................................................... 7
Az RNOB résztvevői ...................................................................................... 7
Az RNOB versenyein elfogadott járművek ..................................................... 9
AZ RNOB VERSENYEINEK RENDEZÉSI FELTÉTELEI .......................... 9
AZ RNOB versenyeinek kiírása ..................................................................... 9
Az RNOB versenyek pályái és jellemzői ...................................................... 10
Az RNOB versenyek sportszakmai alaplétszáma ......................................... 11
A versenyek dokumentumai ......................................................................... 11
Nevezések ................................................................................................... 12
Hivatalos jelzések a járműveken .................................................................. 14
Átvételek...................................................................................................... 15
Betétprogramok ........................................................................................... 16
A versenyek lebonyolítása ........................................................................... 16
EGYÉB ELŐÍRÁSOK.............................................................................. 20
A
VERSENY LEÁLLÍTÁSA
,
ÚJ RAJT
............................................................... 20
R
AJTELJÁRÁS
........................................................................................... 21
H
IBÁS RAJT
.............................................................................................. 21
B
ALESETEK
.............................................................................................. 22
Z
ÁSZLÓJELZÉSEK
..................................................................................... 22
E
GYÉB SZABÁLYOK
................................................................................... 22
K
ÖRMUTATÁS
........................................................................................... 24
R
AJTAKADÁLY JELZÉSE
............................................................................. 24
L
EINTÉS
................................................................................................... 24
PARC FERME - EREDMÉNYEK - ÓVÁSOK ........................................... 24
P
ARC FERME
............................................................................................ 24
V
ERSENYEK ÉRTÉKELÉSE
......................................................................... 25
E
REDMÉNYEK
.......................................................................................... 26
Ó
VÁSOK
-
FELLEBBEZÉSEK
........................................................................ 26
DÍJAK – KUPÁK ..................................................................................... 27
AZ RNOB ÉVES ÉRTÉKELÉSE ............................................................. 28
E
GYÉNI ÉRTÉKELÉS
.................................................................................. 28
C
SAPAT ÉRTÉKELÉS
................................................................................. 29
M
ÁRKA CSAPAT ÉRTÉKELÉS
...................................................................... 29
E
GYÉB KUPASOROZATOK ÉRTÉKELÉSE
....................................................... 29
AZ RNOB ÉVES DÍJAZÁSA .................................................................... 29
3
4
5
6
VERSENYKIÍRÁSOK STANDARD FORMÁJA ..................... 30
PÁLYALICENC ........................................................................... 34
VERSENYEN ALKALMAZANDÓ BÜNTETÉSEK ................ 34
EGYEBEK ..................................................................................... 35
1.
SZ
.
MELLÉKLET
: RALLYCROSS N
EMZETI
T
ECHNIKAI
S
ZABÁLYOK
................................ 37
2
SZ
.
MELLÉKLET
: N
EVEZÉSI LAP
..................................................................................... 43
2
1.
MAGYARORSZÁGI
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
RALLYCROSS
VERSENYEK
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (továbbiakban: MNASZ) szabályai
szerint Magyarország területén rallycross versenyt megrendezni és
lebonyolítani, valamint ilyeneken részt venni, csak az MNASZ Offroad
Bizottsága (továbbiakban: OFRB) által elkészített, jelen „Rallycross
versenyek szabályai" (továbbiakban: RCVSZ) előírásai szerint lehet.
Ez az alapelv az MNASZ valamennyi tagjára, szervezetére, bizottságára,
ezek tagjaira, alkalmazottaira, valamint az MNASZ által kiadott licencek
tulajdonosaira és ezek segítőire érvényes és mindenki által betartandó.
Ezen alapelv megszegőivel szemben a OFRB-nek joga van az évi
versenysorozat alatt tapasztalt hiányosságok alapján, a nevezőt, a
versenyzőt, a rendezőt pénzbüntetéssel sújtani, amennyiben ezt nem fizeti
meg, akkor az OFRB vezetője a licenc visszavonását kezdeményezheti az
Intéző Bizottság felé.
Magyarország területén a következő rallycross versenyek szervezhetők az
MNASZ feltüntetett szervezeteinek, illetve tisztségviselőinek engedélyével.
Az FIA által jóváhagyott nemzetközi sorozatokhoz tartozó rallycross
versenyek. (A bejelentést engedélyezi a MNASZ Intéző Bizottsága, a
versenykiírást jóváhagyja az OFRB vezetője, ellen jegyzi az IB
vezetője.)
Nemzetközi meghívásos rallycross versenyek. (A bejelentést
engedélyezi a MNASZ Intéző Bizottsága, a versenykiírást jóváhagyja
az OFRB vezetője, ellen jegyzi az IB vezetője.)
Magyarország
Rallycross
Nyílt
Országos
Bajnokságához
(továbbiakban RNOB) tartozó rallycross versenyek. (A bejelentést
engedélyezi az OFRB vezetője, a versenykiírást jóváhagyja és
engedélyezi az OFRB vezetője.)
Az országos bajnokság futamait külföldön is lehet rendezni, egy külföldi
rendező által rendezett verseny keretén belül. Ilyen esetben meg kell
nevezni a magyar rendezőt, akinek a magyar nyelvű kiírást el kell
készíteni. Ezt a versenykiírást az OFRB vezetője hagyja jóvá.
A verseny rendezőjének lehetősége van arra, hogy a felsorolt versenyek
közül többféle versenyt egy rendezvény keretében szervezzen, amennyiben
valamennyi érintett versenyfajta szabályainak az ilyen összevont
rendezvény megfelel.
A felsorolt versenyek rendezésére, lebonyolítására és az azokon való
részvétel feltételeire az alábbi szabályok érvényesek:
a)
Az FIA által jóváhagyott nemzetközi bajnokságok és sorozat-versenyek
adott szabályai és ezen keresztül az FIA Nemzetközi Sportkódex. (Pontos
és részletes leírásuk megtalálható az FIA hivatalos kiadványában.)
3
b)
Jelen „Rallycross Versenyek Szabályai" és az FIA Nemzetközi
Sportkódex szabályai. (Pontos és részletes leírása megtalálható ebben a
kiadványban.)
c)
A verseny rendezője által elkészített, a jelen RCVSZ előírásaival
összhangban lévő és az OFRB vezetője által jóváhagyott - az adott
versenyre kiadott - versenykiírás. (Pontos és részletes leírásuk megtalálható
az adott versenykiírásban.)
d) MNASZ média jogaira vonatkozó szabály
A TV és média jogok szabályozására a vonatkozó MNASZ szabályokat
valamennyi hazai rendező és nevező köteles betartani. A szabályozás
alapelveit a Rendezői Szerződés és annak 1. számú melléklete tartalmazza.
e) Rendezői licenc
Az MNASZ versenynaptárába - az adott naptári évre - csak olyan
rendezvény kerülhet, illetve csak olyan rendezvényt lehet MNASZ
versenyként megrendezni, amelynek kérelmezője az adott versenyévre
érvényes rendezői licenccel rendelkezik és megfelel az FIA és az MNASZ
egyéb hatályos szabályzataiban foglaltaknak
f)
A jelen szabályok betartását az OFRB vezetője a versenykiírások
jóváhagyása, illetve megfigyelők útján ellenőrzi:
OFRB megfigyelő
Valamennyi versenyre az OFRB vezetője küldheti ki, a
sportfelügyelőkkel azonos mozgási feltételeket kell részére biztosítani.
Részt vesz a Felügyelő Testület ülésein, de felügyelőként nem
működhet. A verseny értékelését az MNASZ megfigyelők részére
kiadott szempontok, és értékelőlap szerint végzi. Jelentését a verseny
befejezését követő 48 órán belül köteles elküldeni az MNASZ
titkárságára és az OFRB vezetőjének. Költségeit az OFRB fizeti.
(szállás, útiköltség, tevékenység idejére sportfelügyelői díj)
Versenyzők összekötője
Az OFRB megfigyelő részére rendszeresített MNASZ értékelő lap
szerint értékeli a versenyt. Jelentését a verseny befejezését követő 48
órán belül köteles elküldeni az MNASZ titkárságára és az OFRB
vezetőjének. Költségeit a rendező fizeti, tevékenységi idejére sportbírói
díjszabás szerinti költségtérítést kap.
Alapvető feladatai:
A résztvevő versenyzők informálása és kapcsolattartás a rendező, a
Felügyelő Testület, a versenyigazgató és a résztvevők között. Ezen
feladatok ellátásával olyan személyt kell megbízni, aki a szabályok
kellő ismeretével, és az OFRB által kiállított engedéllyel rendelkezik.
Részt vesz a Felügyelő Testület ülésein, hogy a döntésekről megfelelő
tájékozottsága legyen.
4
Annak érdekében, hogy az összekötő személye a résztvevők számára
jól ismert legyen:
- jól megkülönböztethető mellényt vagy ruhát kell viselnie,
- személyét a versenyzői értekezleten be kell mutatni,
- fényképét az információs táblára ki kell helyezni.
Jelenléte a verseny alatt:
Készítenie kell egy tervet a rendezvény ideje alatti elérhetőségéről,
melyet a hivatalos hirdetőtáblán közzé kell tenni. Ennek az időtervnek
tartalmaznia kell a tartózkodási helyét:
-
az átvételek alatt
-
Felügyelő testületi üléseken
-
rajthelyen
-
döntők után park-fermé közelében.
Tájékoztatási feladatai:
A versenyzők kérdéseire a verseny szabályaival és a verseny
lefolyásáról pontos szóbeli tájékoztatást ad, kiigazítja a versenyzői
félreértéseket. Ismertet minden pótlólagos információt a kiírásról és a
verseny lebonyolításáról.
Feladata, hogy a Felügyelő Testület elé ne kerüljenek olyan kérdések,
amelyek megfelelő magyarázattal is tisztázhatóak, kivéve óvásokat.
Az összekötő nem adhat olyan tájékoztatást és nem tanúsíthat olyan
magatartást, mely bármely résztvevő részéről óvásra adhat alapot.
g)
A versenyeken elkövetett szabálytalanságokkal kapcsolatban
általános szabályozást az Autósporttal Kapcsolatos Általános Előírások VII.
fejezet tartalmazza.
h) Technikai szabálytalanság következményei:
A szándékos és jogtalan előnyszerzésre irányuló technikai szabály-
talanságon rajtakapott és jogerősen kizárás büntetésre ítélt
versenyzőt az OFRB-nek legalább további egy bajnoki futamon való
indulástól el kell tiltania. Az eltiltás maximum egy évig terjedhet.
Amennyiben a technikai szabálytalanságról bebizonyosodik, hogy
korábbi versenyeken is fennállt, akkor a versenyzőt visszamenőleg is
meg kell fosztani az eredményeitől.
Az RCVSZ jelen szabályaitól való eltérést, évközi szabálymódosítást csak az
MNASZ Intéző Bizottsága engedélyezhet.
1.1
VERSENYEK KIÍRÁSA
Valamennyi versenyre a verseny rendezője a hivatkozott szabályokban
rögzített módon és formában köteles versenykiírást készíteni.
A versenykiírás elkészítése előtt a média és reklám megjelenésekről az
OFRB és a rendező köteles egyeztetni, ezt az ORFB külön szabályozhatja.
5
Minden olyan speciális előírást, amelyet jelen szabály nem tartalmaz, de az
adott versennyel kapcsolatban a verseny rendezője fontosnak ítél meg, az
adott verseny kiírásában kell meghatározni és azt a biztonsági, nézői,
média, valamint sportbírói tervvel együtt elektronikus formában, a verseny
előtt minimum 45 nappal megküldeni az OFRB részére jóváhagyásra.
Nemzetközi verseny rendezője köteles a jelen RCVSZ 3. fejezetében
leírtak szerint a versenykiírást az adott versenyre érvényes
információkkal kitöltve a versenyt megelőző 60 nappal jóváhagyásra
benyújtani és jóváhagyás után közzétenni.
Magyarország Országos Rallycross Bajnokságához tartozó versenyek
esetében az „FIA Rallycross versenyek szabályai" érvényesek, amelyet
a RCVSZ 2. fejezete tartalmaz.
A Magyar Kupa és Junior kupa részére a versenykiírást ki kell
egészíteni a nemzetközi előírásoktól eltérő szabályozásokkal.
A versenyek jóváhagyott kiírásai megjelennek az MNASZ
(www.mnasz.hu) hivatalos honlapján.
A tiltott versenyekkel kapcsolatos szabályozást az MNASZ általános
szabályai tartalmazzák. Ezek betartása valamennyi versenyzőre,
rendezőre, résztvevőre, sportszakemberre és tisztségviselőre
vonatkozóan kötelező. A versenyzőknek, sportbíróknak és
tisztségviselőknek saját felelősségük hitelt érdemlően meggyőződni
arról, hogy a verseny, amelyen részt kívánnak venni, nem tiltott
verseny-e.
Az autóverseny fogalmát és a tiltott versenyen való részvétel
szankcióit a nemzetközi sportszabályok is tartalmazzák.
A külföldön rendezett RNOB futamok esetében jelen kiírás egyes
pontjait a külföldi rendező eltérően is szabályozhatja. Ebben az
esetben a kiírástól eltérő szabályozást részletesen ismertetni kell és
azt az OFRB-nek jóvá kell hagynia.
6
2
RALLYCROSS NYÍLT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI
2.1
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2013 évre kiírja a Rallycross Nyílt
Országos Bajnokságot (továbbiakban RNOB) mind egyéni, mind
csapatversenyre, melyeken részt vehetnek, a Közép Európai Zóna országok
(továbbiakban CEZ) licencével rendelkező versenyzők.
Az egyéni verseny az alábbi osztályokban és divíziókban kerül kiírásra:
- SuperCars
- Super1600
- TouringCars
- SuperNational
o
abszolút
3
o
géposztály: 4000 cm
3
o
géposztály: 2000 cm
3
o
géposztály: 1600 cm
- Magyar Kupa
o
abszolút
3
o
géposztály: 2000 cm
3
o
géposztály: 1600 cm
3
o
géposztály: 1400 cm
o
Suzuki géposztály
-
Junior Kupa
Az RNOB keretében megrendezésre kerülő valamennyi versenyt jelen
szabályok szerint kell lebonyolítani. Az RNOB valamennyi résztvevőjének,
(versenyzők, nevezők, rendezők és közreműködők) be kell tartania jelen
RCVSZ előírásait.
Valamennyi versenyt, csak az OFRB írásban rögzített jóváhagyásával lehet
megrendezni. A jóváhagyott verseny (versenykiírás) csak a jóváhagyó
ismételt hozzájárulásával, illetve a már funkcionáló Felügyelő Testület
engedélyével változtatható meg, végrehajtási utasítások formájában.
Az RNOB valamennyi versenyére az MNASZ és a CEZ országok által
kiadott pályabelépők érvényesek. A rendező büntetés terhe mellett köteles a
saját rendezvényén érvényt szerezni ezen előírásnak. Az ide vonatkozó
előírásokat megszegő rendezőket a kaució mértékéig terjedő büntetéssel
sújthatja az OFRB, amely összeg a kaucióból kerül levonásra.
2.1.1
Az RNOB résztvevői
Nevezési joga van az RNOB valamennyi versenyére azoknak a
sportegyesületeknek, sportkluboknak, szakosztályoknak stb., akik 2013 évre
érvényes nevezői licenccel rendelkeznek (a nevező az egyesületéhez
7
tartozó versenyzőket nevezheti az RNOB versenyeire az itt közölt szabályok
szerint), valamint a Közép Európai Zóna országainak licencével rendelkező
versenyzőknek.
2.1.1.1
Az
RNOB
versenyeire nevezhető versenyzők
Az RNOB versenyeire nevezhető, illetve a versenyeken részt vehet minden -
az offroad szakágra érvényes - versenyzői licenccel valamint a Közép
Európai Zóna országainak licencével rendelkező versenyző. Ezen felül az
adott versenyre napi licencet kiváltó minden versenyző. A napi licenc díja az
MNASZ adott évben érvényes díjtételei szerint. A napi licenc kiadásának
feltétele: a licenc igénylő lap kitöltése, a verseny orvosi írásos hozzájárulás
és a szabályismereti vizsga sikeres letétele. A napi licencet váltó versenyző
nem kerül értékelésre a bajnokságban. Abban az esetben, ha a napi
licences versenyző MNASZ versenyzői licencet vált ki a következő bajnoki
futamig, akkor az előző versenyen szerzett pontokat utólagosan is
megkapja.
A Magyar Kupa versenyeire nevezhető minden
11.
életévét betöltött
versenyző, 16.életévének betöltéséig maximum 1600 ccm-es gépkocsival.
Az indulás feltétele az általános versenyzői előírásokon felül, írásbeli szülői
felelősségvállalás, szigorított egészségügyi alkalmasság és az OFRB
kiválasztott testülete előtt letett vezetéstechnikai és alkalmassági vizsga
megléte.
A Junior Kupa versenyeire minden 10. életévét az adott évben betöltő
versenyző nevezhető, aki még nem lépte túl a 18. életévét.
Ezen résztvevők számára az indulás feltétele az általános versenyzői
előírásokon felül, írásbeli szülői felelősségvállalás, szigorított egészségügyi
alkalmasság és az OFRB kiválasztott testülete előtt letett vezetéstechnikai
és alkalmassági vizsga megléte.
Megjegyzés:
Az Offroad szakágra érvényes versenyzői licencek kiadásának
feltétele a 2013 január 1-je után letett rallycross szabályismereti vizsga,
amelyet minden MNASZ licenccel rendelkező versenyző köteles teljesíteni,
majd ezt követően évente megújítani. Mivel a versenyzői licenc AC és RC
sportágra is érvényes, ha a versenyző mindkét sportágban rajthoz szeretne
állni, úgy mindkét sportág szabályismereti vizsgáját teljesítenie kell. A
versenyeken működő Felügyelő testületnek vagy az OFRB-nek jogában áll
súlyos szabálytalanság, vagy nyilvánvaló szabályismereti hiányosság esetén
az érintett versenyzőt ismételt szabályismereti vizsgára utasítani.
A vizsgák időpontjáról és helyszínéről az MNASZ hivatalos tájékoztatást ad.
2.1.1.2
Csapatverseny
Az RNOB versenyein, valamennyi nevező egyesület nevezhet egy, vagy
több csapatot, a csapat 2 vagy 3 versenyzőből állhat. Egy versenyző a
8
bajnokság során csak egy csapatban szerepelhet. Junior versenyzők is
lehetnek csapattagok.
2.1.1.3
Márka csapatbajnokság
Az OFRB 2013 évre a „Márka csapatbajnokság”-ot külön rendelkezésben
szabályozza.
2.1.1.4
Egyéb kupasorozatok
Az OFRB a 2013 évre kiírt egyéb kupasorozatokat külön rendelkezésben
szabályozza.
2.1.1.5
Licencek
Az RNOB versenyeire érvényes magyar licencek első alkalommal csak az
OFRB döntése alapján adhatók ki.
Junior kupában csak a Junior kupára érvényes licenccel lehet részt venni,
mely licenc más kategóriában való indulásra nem jogosít.
2.1.2
Az RNOB versenyein elfogadott járművek
Az RNOB versenyeire azok a járművek nevezhetők, illetve a versenyeken
azok a járművek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a jelen RCVSZ és az
MNASZ Autós Technikai Bizottsága (továbbiakban ATB) által 2013 évre
kiadott előírásainak, továbbá FIA Technical Passporttal vagy pedig
érvényes, az ATB által kiállított gépkönyvvel rendelkeznek, külföldi licenccel
rendelkező versenyző a saját ASN-je által, az adott kategóriára kiállított
gépkönyvvel kell, hogy rendelkezzen.
A magyar gépkönyv megszerzése érdekében a versenyzőknek a verseny
kész állapotban lévő verseny gépkocsijukkal az ATB által megadott
időpontok egyikén, vagy az RNOB versenyein, az átvételeket megelőző, a
versenykiírásban
megadott
időben
tartott
gépkönyvezésen
kell
megjelenniük.
2.1.2.1
A divíziók speciális előírásai
Nemzeti technikai előírások a 1. számú mellékletben!
2.2
AZ RNOB VERSENYEINEK RENDEZÉSI FELTÉTELEI
2.2.1
AZ RNOB versenyeinek kiírása
A versenykiírást a rendezőnek a verseny előtt legkésőbb 45 nappal az
MNASZ titkárságára Microsoft Word (.doc vagy .docx) formátumban kell
megküldeni, valamint egyidejűleg az OFRB vezetője részére, jóváhagyásra.
9
A versenykiírás rövidített változatát a CEZ futamok esetében angol nyelven
is el kell készíteni! Amennyiben e határidőig ennek nem tesz eleget, úgy
napi 10.000.- Ft büntetést kell fizetnie, és a versenyzők későbbi nevezését
alapdíjon köteles elfogadni.
Ha a rendező által elkészített versenykiírás 21 nappal a verseny előtt nem
érkezik meg az OFRB-hez, a rendezvény törlésre kerül.
A 2013 évre nevezői licencet váltott egyesületekről, versenyzőkről, azok
címéről az MNASZ titkársága - az aktuális adatok alapján - kérésre címlistát
ad a bajnoki naptárban feltüntetett rendezőknek.
A végrehajtási utasítások (az adminisztratív átvétel kezdetéig a rendező az
OFRB vezető jóváhagyásával, az átvételek kezdetétől a Felügyelő Testület
adja ki) a kiírás szerves részét képezik. Valamennyi végrehajtási utasítást a
verseny hivatalos hirdető tábláján kell kifüggeszteni, valamint a versenyzők
részére írásban átadni, amit ők az aláírásukkal igazolnak.
A jóváhagyott versenykiírást a rendező köteles az alábbiak részére a
nevezőkkel azonos időben küldeni:
MNASZ Titkárság (e-mail)
Felügyelő Testület tagjai (email)
Versenyigazgató (e-mail)
MNASZ Sportszakmai alelnök(email)
OFRB vezető (email)
Sportbírói Bizottságvezető (email)
Sportfelügyelői Bizottságvezető (email)
Technikai Bizottságvezető(email)
Versenyzők összekötője (email)
A külföldön megrendezésre kerülő OB futamok esetében a rendezői funkciót
a szakág látja el, értelemszerűen alkalmazva a fenti előírásokat.
2.2.2
Az RNOB versenyek pályái és jellemzői
Pályák jellemzői:
Hosszúság minimum 950 méter, maximum 1400 méter
Szélesség minimum 10 méter, maximum 25 méter
Összetétele:
Kötött felület (aszfalt, beton stb.):
minimum 35%
maximum 60%
Nem burkolt rész: gyep, kavics, föld, homok stb.
Lejtések: 10 %-nál meredekebbek nem lehetnek
Rajt: Legalább 100 méteres egyenes szakasznak kell lennie a rajtvonal
és az első kanyar között. A rajtrács vízszintes, homogén aszfalt, vagy
beton felületű legyen és a felületnek a rajtvonalat követően legalább 30
méter hosszúságban tovább kell folytatódnia. A pálya rajtvonali
szélességét (minimum 14,5 méter) az első kanyarig, illetve az első
kanyarban is meg kell tartani. Az első kanyar sugara maximum 25
10
méter legyen és legalább 45º-os irányváltoztatást kell lehetővé tegyen.
A méréseket a pálya középvonalától kiindulva kell elvégezni.
Cél: A célvonalat úgy kell elhelyezni, hogy innen ne legyen lehetséges
egyenesen és közvetlenül a depóba behajtani.
Jelölés: amennyiben a pálya vonalvezetésében eltérés van (például a
szélesség csökkentésére épített lassító), akkor azt egyértelmű és
eltéveszthetetlen módon kell megjelölni.
Az FIA szabályainak megfelelően kialakításra kerülhet un. JOKER
KÖR, melynek leírása a pálya licencben és az adott verseny kiírásában
található.
2.2.3
Az RNOB versenyek sportszakmai alaplétszáma
Az MNASZ Intéző Bizottság döntése alapján engedélyezett a
Magyarországon rendezett - nem nemzetközi státuszú - RC OB
versenyek esetében a két sportfelügyelőből álló felügyelő testület
működése
Szövetségi felügyelők (2 fő), plusz 1 fő jegyzőkönyv vezető biztosítása
ajánlott a rendező részéről
Technikai Felügyelő, ,
Pontszerző zóna versenyeken Technikai Felügyelő, és Technikai
ellenőrök (összesen min. 3 fő)
Versenyigazgató
Versenyigazgató-helyettes (Nemzetközi versenyeken)
Értékelésvezető
Pályabírók vezetője
Adminisztratív átvevő (1 fő + a rendező részéről minimum 1 fő)
Időmérők, körszámolók (2 fő)
Rajter / Leintő
Depó kijárat ( 1 fő)
Rajtelőkészítő ( 2 fö)
Körmutató
Joker kör használata esetén ténybíró ( 1 fő)
MNASZ licenccel rendelkező Rescue, 2 fős személyzettel
Pályabírók (posztonként 2 fő) vagy
Amennyiben a rendező biztosítani kíván licenccel rendelkező sportbírókat
a versenyre úgy azt a bíróigényen fel kell tüntetni a következő módon:
A beosztani kívánt bíró neve
Rallycross továbbképzésének a dátuma
Tervezett beosztási helye
2.2.4
A versenyek dokumentumai
2013. évre érvényesített pályalicenc másolat
Versenykiírás és végrehajtási utasítások
11
az FIA Nemzetközi Sportkódex „H" függelék iránymutatása alapján
elkészített biztonsági terv, melyben külön ki kell térni a verseny, a depó
és a nézők biztonságára, továbbá rendelkeznie kell katasztrófa tervvel
sportbírói igény (a költségtérítés fizetésének hely és időpont
megjelölésével)
rendezői létszám és beosztási terv
rendezvény biztosítási díj befizetését igazoló bizonylat másolata
A verseny lebonyolításához a szükséges okmányokat, a verseny
rendezőjének be kell szereznie, és a versenyigazgatónak, valamint a
Felügyelő Testületnek átadni az első ülésen, melyet a Felügyelő Testület
vezetője (külföldi vezető esetén magyar tagja) 48 órán belül le kell adjon az
MNASZ titkárságon. Ezen az ülésen kell a Szervező Bizottság elnökének is
beszámolnia az eddig végzett szervezői, rendezői tevékenység
eredményéről.
2.2.5
Nevezések
Az
RNOB
valamennyi versenyén az egyéni nevezési zárlatnak minimum 20
nappal a rendezvény időpontja előtt kell lennie. A bajnokság valamennyi
versenyére a 2. számú mellékleten megadott egységes elvek alapján
szerkesztett nevezési lapot kell alkalmazni.
A nevezőknek a versenykiíráshoz csatolt nevezési ívet írógéppel, vagy
nyomtatott betűkkel pontosan kitöltve, a nevező és versenyző aláírásával,
valamint a nevező bélyegző lenyomatával ellátva kell a verseny
rendezőjének - postán, vagy faxon - a megadott nevezési zárlatig
visszaküldeni. Ha a nevező rajthoz állási szándéka akadályba ütközik,
köteles azt a rendező felé az akadályoztatás létrejöttekor azonnal jelezni
írásban, - email, fax vagy nyomtatott formában -, legkésőbb az
adminisztratív átvétel kezdetéig. Amennyiben ezt nem teszi meg, az OFRB
10 000,- Ft büntetést szab ki.
A versenykiíráshoz mellékelt csekken kell a nevezési és biztosítási díjat
befizetni, vagy a kiírásban közölt bankszámlára átutalni.
A díjak befizetését igazoló szelvényt, vagy másolatát a nevezési ívvel együtt
kell a rendező részére megküldeni, e nélkül a nevezés érvénytelen. A
nevező köteles megnevezni a nevezési íven az adott versenyre megbízott
képviselőjét, ez a megnevezett az egyetlen olyan hivatalos személy a
nevező részéről, aki a nevezőt képviselheti a verseny rendezője, illetve a
verseny hivatalos tisztségviselői előtt a nevezői licenc birtokában.
A versenyzők a nevezési lap aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy rajtuk a
versenyek során hivatalos sportszakmai személyek drog-, dopping-, és
alkoholellenőrzést végeztessenek.
A külföldi nevezőknek az FIA Nemzetközi Sportkódex 70. cikkelyében
előírtaknak megfelelően be kell szerezniük az ASN-jük rajtengedélyét.
Egy verseny gépkocsit csak egy versenyző nevezhet és egy versenyző az
adott bajnoki futamon egy verseny gépkocsival csak egy kategóriában
indulhat.
Amennyiben a verseny a rendező hibájából elmarad, köteles a nevezési
díjakat 8 napon belül a nevezőknek visszafizetni.
12
A rendező köteles a versenyre beérkezett nevezési íveket, a verseny
időtartama alatt, kérésre a versenyigazgatónak átadni.
2.2.5.1
Egyéni nevezés
Az egyéni nevezési díj
maximált
összege az RNOB versenyeire:
SuperCars
150,-€.(bruttó)
(vagy
az
adott
verseny
kiírás
elfogadásának napján érvényes MNB közép árfolyamnak megfelelő Ft
összeg)
Super1600
150,-€.(bruttó) (vagy az adott verseny kiírás elfogadásának
napján érvényes MNB közép árfolyamnak megfelelő Ft összeg)
TouringCars
150,-€.(bruttó) (vagy az adott verseny kiírás elfogadásának
napján érvényes MNB közép árfolyamnak megfelelő Ft összeg)
SuperNational
150,-€.(bruttó) (vagy az adott verseny kiírás elfogadásának
napján érvényes MNB közép árfolyamnak megfelelő Ft összeg)
Magyar Kupa
100,-€.(bruttó) (vagy az adott verseny kiírás elfogadásának
napján érvényes MNB közép árfolyamnak megfelelő Ft összeg)
Junior Kupa
70,-€.(bruttó) (vagy az adott verseny kiírás elfogadásának
napján érvényes MNB közép árfolyamnak megfelelő Ft összeg)
A fenti összeg tartalmazza a nevezési díjat, és depó használati díjat is. Az
RNOB futamain minden nevező köteles az MNASZ díjtételekben
meghatározott felelősség biztosítási összeget fizetni.
Késedelmes nevezés esetén:
a Divízióra, illetve a Kupára vonatkozó
nevezési díj duplája fizetendő.
2.2.5.2
Csapatnevezés
A nevezők a csapatnevezésüket legkésőbb az első előfutam rajtja előtt 30
percig adhatják le a verseny rendezőjének a versenyirodán.
A csapatnevezéseket írásban, a csapatot nevező egyesület nevének és
nevezői licenc számának, valamint a csapattagok nevének, rajtszámának
feltüntetésével, és a csapatnevezési díj befizetésének igazolásával kell
megtenni. Más egyesületben igazolt versenyző esetén a két nevező írásos
megállapodását is mellékelni kell.
A csapatnevezés díja:
20.000,- Ft (bruttó), mely összeget a
rendező köteles az MNASZ számlájára a szakág részére átutalni.
A nevezett csapatok listáját és összeállítását az információs táblára ki kell
függeszteni.
13
2.2.5.3
Márka csapat nevezés
Az OFRB 2013 évre a „Márka csapatbajnokság”-ot külön rendelkezésben
szabályozza.
2.2.5.4
Egyéb kupasorozatokba történő nevezés
Az OFRB a 2013 évre kiírt egyéb kupasorozatokat külön rendelkezésben
szabályozza.
2.2.5.5
Biztosítás
MNASZ díjtáblázat és biztosítási információk szerint.
2.2.6
Hivatalos jelzések a járműveken
2.2.6.1
Rajtszámok
A bajnoki évad során, az OFRB határozza meg a versenyzők rajtszámát az
RNOB valamennyi versenyére az év elején az előző évi eredmények
alapján.
A versenyző a rajtszámot az első versenyen veheti át, kötelező a szakág
által biztosított – díjmentes- rajtszámok használata!
A gyakran más rajtszámmal versenyzők, illetve a később belépők a további
rajtszám igényüket az ATB-nél intézhetik.
A bajnokság valamennyi versenyén az OFRB által kiadott rajtszám
használata kötelező. Amennyiben egy versenyző bármely futam rajtjánál
sérült, vagy nem az előírt rajtszámmal áll rajthoz, úgy a Felügyelő Testület
5.000,- Ft pénzbírsággal sújtja.
A rajtszámnak fehér alapon feketének kell lennie, illetve megengedett az FIA
Rallycross Európabajnokság 2012-re vonatkozó szabályainak 11.4 alatt
engedélyezett rajtszám használata. Fehér versenygépkocsik esetén, egy 2
cm széles fekete csíkkal kell körülvenni a fehér hátteret. A fehér háttérnek
legalább 50 cm szélesnek és 38 cm magasnak kell lennie. A számoknak
legalább 28 cm magasnak kell lenniük. Minden verseny gépkocsin lennie
kell rajtszámnak, mindkét első ajtón, és a tetőn kell elhelyezni. A versenyző
6-10 cm magas fehér, álló betűkből kirakott nevét, valamint a nemzeti
zászlaját minden verseny gépkocsin, mindkét hátsó ablak (jobb és bal) alsó
részén kell feltüntetni és ezeken az ablakokon egyéb reklám nem
helyezhető el. Az FIA Sportkódex Általános Szabályai szerint a hátsó
ablakon maximum 8 cm-es matrica elhelyezhető úgy, hogy a szabad kilátást
nem akadályozhatja.
2.2.6.2
Kötelező reklámok
A rajtszám felett vagy alatt, azzal megegyező szélességben 14 cm
magas helyet üresen kell hagyni. A hirdetések két részből is
állhatnak, ebben az esetben a 7x50 cm-es reklámokat a rajtszám
felett és alatt kell elhelyezni.
Az első szélvédő felső részén teljes szélességben 10 cm-es
magasságban az OFRB által biztosított egységes reklámot
(feliratot) kell elhelyezni.
14
Oldalanként 3-3 darab maximum 10 x 30 cm-es reklám
elhelyezéséhez szükséges felületet kell szabadon hagyni, vagy egy
darab ezek összes felületével azonos nagyságrendű területet.
A reklámokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az OFRB külön
rendelkezésben szabályozza.
A rajthoz állás feltétele a reklámok hiánytalan megléte. A reklámok és a
rajtszámok meglétét és azok megfelelő elhelyezését a technikai
gépátvételen ellenőrzik. A verseny közben sérült rajtszámokat, illetve
reklámokat a versenyzőnek pótolnia kell, melyeket az OFRB biztosít.
JUNIOR KUPA
Fentieken kívül a Junior Kupa résztvevői számára további kötelező
reklámok is lehetnek, amennyiben ezek méretét és helyét a
kupasorozat rendezője (szakággal egyeztetve) március 15.-éig
körlevélben nyilvánosságra hozza.
Átvételek
2.2.7
2.2.7.1
Adminisztratív ellenőrzés
Csak a versenyzőnek kell megjelenniük az adminisztratív ellenőrzésen
a kiírásban megjelölt helyen és időben.
Az ellenőrzés az iratok, a licencek, adott esetben az ASN engedélyek,
stb. ellenőrzéséből áll.
Külföldi versenyen való részvétel kizárólag az OFRB vezetője által
jóváhagyott és az MNASZ szabályai szerinti rajtengedéllyel történhet.
Azok a versenyzők, akik nem jelennek meg a megadott időben az
ellenőrzésen, nem vehetnek részt a technikai átvételen, az edzéseken
és a versenyeken kivéve, ha a sportfelügyelők azt engedélyezik.
2.2.7.2
Technikai átvétel
Minden adott versenyen résztvevő verseny gépkocsit be kell mutatni a
gépátvételen, a kiírásban megadott helyen és időben.
A rendező az ATB-vel egyeztetve meghatározhat egy külön pót
gépátvételi időt azon nevezők versenyjárművei technikai ellenőrzésére,
akik a gépátvétel vége után jelentkeznek. Ebben az esetben a
Felügyelő Testület pénzbüntetést szabhat ki, melynek összege
maximum 25.000,-Ft (bruttó). Ennek időpontját és összegét a kiírásban
kell közölni.
A rendező által meghatározott pót gépátvételi idő után jelentkező
versenyző versenyjárműve a Felügyelő Testület külön engedélyével
átvehető, max. 37 500,-Ft (bruttó) pénzbüntetés megfizetése után.
Minden olyan verseny gépkocsi, amely nem felel meg az FIA
érvényben lévő („J” függelék) és az ASN által előírt biztonsági
szabályzatoknak, nem rajtolhat.
15
A verseny során bármikor kiegészítő technikai ellenőrzések
végezhetők.
A homológizációs dokumentumokat be kell mutatni a technikai
ellenőröknek. (kivétel ilyen irattal nem rendelkező típusok, és Magyar
Kupa, Junior Kupa)
Junior Kupasorozat rendezője köteles a gépátvételen nyilatkozni, hogy
a versenyautókon a sorsolás óta változtatás nem, kizárólag
karbantartás, illetve hibaelhárítás történt.
A versenyzők előírt ruházatát (overall, sisak, kesztyű stb.) a verseny
gépkocsikkal egy időben kell bemutatni a technikai ellenőrzés során.
A technikai átvételen az átvett gépkocsik versenyzője egy rajtszámmal
ellátott úgynevezett „edzés kártyát" kap (ez egy lepecsételt lap vagy
matrica is lehet).
Az átvételen megfelelt versenyzők a versenyen indulónak minősülnek.
2.2.8
Betétprogramok
A rendező a verseny programjába beiktathat a versenyzőket bemutató
felvonulást. Felvonulási eszközt a rendezőnek előre meg kell határoznia a
versenykiírásban, a rendezvény színvonalának megfelelő technikai és
esztétikai minőségben. A felvonuláson a részvétel kötelező a versenyzők
részére, zárt versenyruházatban. A felvonuláson csak a nevezett
versenyzők vehetnek részt. Azt a versenyzőt, aki a felvonuláson nem vesz
részt, a Felügyelő Testület 12.500,- Ft (bruttó) pénzbüntetéssel sújtja kivéve,
ha távolmaradására a versenyigazgatótól előzetesen engedélyt kapott.
A rendező az RNOB egy versenyének hivatalos időtartamára csak olyan
kiegészítő betétprogramokat szervezhet a versenypályára, amit az OFRB
vezetője
előzetesen
jóváhagyott.
Amennyiben
versenyjellegű
betétprogramra kapott jóváhagyást a rendező, úgy annak rövidített kiírását a
hivatalos versenykiírás mellékleteként közölni kell. Az így kiírt programok az
RNOB adott versenyének hivatalos részei, de az MNASZ azokért
felelősséget nem vállal. A lebonyolítással kapcsolatos teendők és
intézkedések a rendező és a versenyigazgató jogkörébe tartoznak.
2.2.9
A versenyek lebonyolítása
A bajnokság versenyein a lebonyolítási sorrend a következő:
Edzések:
a 2.2.9.1 pont szerint
Futamsorozatok első, második és harmadik:
Junior Kupa
Magyar Kupa
SuperNational
TouringCars
Super1600
SuperCars
16
Döntő futamok D, C, B és A sorrendben:
Junior Kupa
Magyar Kupa
SuperNational
TouringCars
Super1600
SuperCars
A divíziók létszámától függően egyes futamok kimaradhatnak.
Az edzés illetve verseny nem tervezhető olyan délutáni időpontra, amikor a
látási viszonyokat a késői befejezés zavarhatja, kivéve, ha a pálya licence
éjszakai világítás melletti versenyrendezésre is érvényes.
2.2.9.1
Edzés
Az átvételek és az edzés, valamint a verseny időpontjának meghatározása a
rendező joga az alábbiak figyelembevételével:
szabadedzéseket és időmérő edzést kell kiírni
a gépátvételek alatt megindíthatók a szabadedzések, de azon csak
azok vehetnek részt akik a gépátvételen megfeleltek
a szabadedzést a versenykiírásban megadott időben, a divíziók
lehetőleg külön futják
a Magyar Kupa és a kupák az edzéseiket külön-külön futják
Az időmérés távja 3 kör, a mérés a második kör kezdetekor indul,
lebonyolítása divizíónként csökkenő rajtszám szerint történik
a versenyzők az edzésen, a technikai gépátvételen kapott edzés-
kártyájuk leadása mellett vehetnek csak részt
Az időmérő edzések alatt minden versenyzőnek legalább egy kört kell
teljesítenie. Ellenkező esetben az első előfutamba csak a sportfelügyelők
döntése alapján sorolható be.
2.2.9.2
Előfutamok
Az edzésen legalább egy kört teljesített versenyzők megszerzik az
előfutamokon való indulási jogot.
Az RNOB versenyein, amennyiben az alábbi divíziókban a gépátvételen 6,
vagy ennél kevesebb verseny gépkocsi felelt meg, - a Felügyelő Testület
döntése alapján - az előfutamokat együtt futják:
Super1600, TouringCars, és SuperNationals
Magyar Kupa és a Magyar Kupában a Suzuki kupa összevonásra
kerül.
A Junior Kupa más diviziókkal és géposztályokkal nem kerül
összevonásra
17
A felügyelők döntése az időmérő edzések vége után 10 perccel
kifüggesztésre kell kerüljön a hirdető táblán.
A verseny végéig minden versenyző valamennyi kör és futamidejét külön-
külön kell mérni, és kifüggeszteni.
Három előfutam sorozat van, maximum 5 verseny gépkocsival egy sorban
minden futamban.
Az előfutam sorozatok előtt a versenyzők kötelesek a rajtrács előtt kialakított
három folyosó előtti zónában tartózkodni azért, hogy a rajt-előkészítő bíró az
aktuális futam mezőnyének kialakításához szükséges indulókat
felszólíthassa a megfelelő folyosóba való beállásra.
Ha egy versenyző bármely okból nem áll rajthoz az adott előfutamban, akkor
erről köteles a versenyzői összekötőt értesíteni a diviziójában rendezendő
első előfutam kezdetéig. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor az adott
versenyző büntetéssel sújtható.
A rajtrácsot minden előfutam sorozatban egyformán kell megszervezni, a
leg-alacsonyabbal kezdve, az elért időknek megfelelően, kivéve a két utolsó
futamot. A futamban legmagasabb sorszámmal bekerülő versenyző
választhat először rajthelyet, majd a második, harmadik…stb.
Az utolsó két futam alkalmával a rajtrácson a következők szerint kell felállni:
10 verseny gépkocsi marad:
9 verseny gépkocsi marad:
8 verseny gépkocsi marad:
7 verseny gépkocsi marad:
6 verseny gépkocsi marad:
5 verseny gépkocsi marad:
4 verseny gépkocsi marad:
3 verseny gépkocsi marad:
utolsó előtti futam
2-4-6-8-10
utolsó futam
1-3-5-7-9
utolsó előtti futam
2-4-6-8-9
utolsó futam
1-3-5-7
utolsó előtti futam
2-4-6-8
utolsó futam
1-3-5-7
utolsó előtti futam
2-4-6-7
utolsó futam
1-3-5
utolsó előtti futam
2-4-6
utolsó futam
1-3-5
utolsó előtti futam
2-4
utolsó futam
1-3-5
utolsó előtti futam
2-4
utolsó futam
1-3
utolsó előtti futam együtt futják
utolsó futam
együtt futják
Az így kiírt utolsó két futam során nem jelentkező versenyző helyét üresen
kell hagyni.
Előfutamok besorolása:
1.
előfutam: az edzésen elért kör idők alapján
2.
előfutam: az 1. futam eredményei alapján
3.
előfutam: az 1. és 2. előfutam együttes összevont eredményei
alapján
18
2.2.9.2.1
Közös szabályok
Minden előfutamon időmérés történik, és minden egyes futam
leggyorsabb versenyzője 1 pontot szerez, a második 2 pontot stb.
Minden versenyzőnél a három futamból a két legjobb eredményét
veszik figyelembe, a döntőbe való besorolásnál. Az előfutamok
végeredménye - a két futamban szerzett - helyezési számok (pontok)
összegéből növekvő sorrendben felállított lista.
Az előfutamok során, akik:
- kizárásra kerültek az adott futamból, 95 pontot kapnak
- nem indultak az adott futamban, 90 pontot kapnak
- nem fejezik be az adott futamot, 80 pontot kapnak
Minden versenyzőnek részt kell vennie legalább két futamon. Csak a
két futamot teljesített (a kiírásban szereplő körszámot teljesített) és ott
mért idővel rendelkező versenyzők szerezhetnek pontot és indulhatnak
a döntőkben.
Az előfutamok távja min. 4 kör, de maximum 6000 méter.
2.2.9.3
Döntőfutamok
Minden divízióban három döntőfutam van, - kivéve ha a divízióban 20 vagy
több résztvevő szerepel, ebben az esetben lebonyolításra kerül a „D” döntő
is -, összesen 16 verseny gépkocsi számára (D döntő esetén 20). Az öt
legjobb versenyző, aki a legkevesebb összpontszámot érte el az
előfutamokon az A döntőben, a 6-10. legjobb helyezést elért versenyzők a B
döntőben, a 11-16. legjobb helyezést elért versenyzők a C döntőben
vesznek részt. A C döntő győztese részt vesz a B döntőben és a B döntő
győztese az A döntőben. Mindkettő a rajtrács utolsó helyére áll fel. „D”
döntő esetén az öt legjobb versenyző az A döntőben, a 6-10. legjobb a B
döntőben, 11-14 legjobb a C döntőben és a 15-20 legjobb a D döntőben
vesz részt, a D döntő első két helyezettje kerül a C döntőbe, a további
lebonyolítás a fentiek szerint történik.
Ha az előfutamok alapján négynél kevesebb versenyző jut valamely
döntőbe, akkor a jobb időeredménnyel rendelkező versenyző automatikusan
felkerül (hatodikként) a következő döntőbe, és az adott döntőt nem futják le.
A döntőfutamokon a rajtrácsokon hat verseny gépkocsi áll fel, három sorban
(2-2-2). A döntőben legjobbnak minősített versenyző választhatja a pole
pozíciót, és a második leggyorsabb ugyanebben a sorban áll fel, a második
sor és harmadik sor előbb kvalifikált versenyzője is választhat helyet a soron
belül. A többi sor egymáshoz képest el van tolva. / A pole pozíciótól
távolodva. /
A RNOB nem nemzetközi versenyein divíziónként három versenyautó
döntőbe jutása esetén az együttfutások az előfutamokban már
meghatározottak szerint kell hogy történjenek, négy vagy több döntőbe jutott
versenyautó esetén a döntőjüket külön futják.
A döntőfutamok távja min. 5 kör, de maximum 8000 méter.
19
2.2.9.3.1
Közös szabályok
Amikor két versenyző azonos pontszámmal kerül be a döntőkbe, annak az
előfutamnak a pontjai döntenek, amelyeket nem számítottak bele az
összpontszámba. További holtverseny esetén a bármely előfutam során
elért leggyorsabb időeredmény a döntő.
Ha valamely versenyző nem tud felállni a döntőfutamokon a rajtrácsra, a
helye üresen marad és azt másik versenyző nem foglalhatja el. Ha valamely
versenyző nem tud elrajtolni egy döntőfutamon, őt úgy automatikusan az
adott döntőfutam utolsó helyezettjének kell tekinteni az eredménylista
összeállításakor. Ha legalább két versenyző nem tud elrajtolni valamelyik
döntőfutamon, úgy a végső eredmény összeállításakor a döntőfutam utolsó
helyezéseit szerzik meg az adott döntőfutamon elfoglalt rajthelyüknek
megfelelően kivéve, ha kizárás történik. Minden olyan versenyző, aki
helyezést ért el valamely döntőfutamon, bajnoki pontokat kap, az általa a
döntőfutamban elért helyezésének megfelelően.
2.2.9.4
Versenyzői eligazítás
A verseny rendezője az első futamsorozat előtt - a versenykiírásban
megadott időpontban és helyen - a versenyzői eligazításra lehetőséget
biztosít, melynek kapcsán köteles ennek feltételeit biztosítani.
A versenyzői eligazítást a versenyigazgató tartja meg, melyen csak a
versenyre benevezett versenyzők, illetve nevezők vehetnek részt. Az
eligazításon, ha az a verseny kiírásában szerepel, minden versenyző
részére kötelező a részvétel és ennek ellenőrizhetőségére jelenléti ívet kell
kiállítani, melyet a verseny hivatalos dokumentumának kell tekinteni.
Ezen szabály megszegőit a Felügyelő Testület 5.000,-Ft pénzbüntetéssel
sújtja. Ezt a büntetést a rendezőnél kell befizetni, a rendező továbbítja az
MNASZ-be.
A versenyzői eligazítás történhet írott formában is, ebben az esetben a
versenyzők azt az adminisztratív átvételen kapják kézbe, aminek az
átvételét aláírásukkal igazolják.
2.3.
EGYÉB ELŐÍRÁSOK
2.3.1. A verseny leállítása, új rajt
A verseny leállításáról csak a sportfelügyelők, vagy a versenyigazgató
dönthet. A futam leállítását jelentő jelzéseknek ebben az esetben az
alábbiaknak kell lenniük:
Ha a futam végét jelentő jelzést figyelmetlenségből, vagy egyéb más
okból kifolyólag azelőtt adják meg, hogy az élen álló verseny gépkocsi
teljesítette volna az adott futamra kiírt körszámot, a sportfelügyelők új
rajtot rendelhetnek el. Ha a verseny végét jelentő jelzés
figyelmetlenség miatt késik, a végső eredménylistát a versenykiírás
által meghatározott körszám alapján kell megállapítani.
Ha biztonsági okból, vagy hibás rajt miatt szükségessé válik a verseny
megszakítása, úgy arról a versenyzőket a piros zászló rajt/célvonalon
és a bírói posztokon történő bemutatásával értesítik. Ez azt jelzi, hogy
a versenyzőknek csökkentett sebességgel a pálya szélére kell
20
húzódniuk. Ezután a verseny gépkocsiknak közvetlenül a rajthelyhez
kell hajtani. A pályát nem szabad elhagyni és a döntésig a parc ferme
szabályok érvényesek. A sportfelügyelők új rajtot rendelhetnek el.
A versenyigazgató dönt arról, hogy mely járművek indulhatnak az új
rajton.
Ha a rajt során valamely versenyző szándékosan idéz elő új rajtot a
többi versenyző feltartásával, vagy akadályoztatásával, a versenyző a
sportfelügyelők döntése alapján a versenyből kizárható.
Új rajt esetén figyelembe kell venni minden addigi és a megszakítás
során vagy azt követően történt figyelmeztetést illetve büntetést.
2.3.2. Rajteljárás
A rajteljárásnak az itt leírt módját kell alkalmazni mind az előfutamok, mind a
döntőfutamok esetében.
A rajtrács az előfutamokban egy vonalon, míg a döntőfutamokban 2-2-2
eltolt formában kerül kialakításra. A rajtrács sorainak egymástól való
távolsága 6 méter.
Az indítás fényjelző készülékkel, vagy zászlóval történhet:
A fényjelző készülék működése:
A rajt előtti utolsó 5 másodpercet (vagy
Ready to race feliratot
) táblán
mutatják be a versenyzőknek, ebben a pillanatban a kiugrásjelző élessé
válik, majd a rajter felkapcsolja a zöld lámpát. A zöld lámpa kigyulladása a
rajtjel.
A rajtrács minden vonalán elektronikus rendszert kell elhelyezni. Az
elektronikus rendszer és a verseny gépkocsi között 12 +/- 2 cm-nek kell
lennie.
Az időmérés fotocellával vagy transzponderrel történik, századmásodperc
pontossággal.
Amennyiben transzponderes rendszer üzemel, azt előzetesen az OFRB-nek
engedélyeznie kell.
A rendszer működését az adott verseny kiírásában kell rögzíteni. (hol kell
elhelyezni az adót, mikor kell felszerelni, leadni, kaució, és mi a teendő a
transzponderes rendszer meghibásodása esetén, stb.… )
2.3.3. Hibás rajt
A hibás rajtot elektronikus rendszerek segítségével észlelik. Ténybírókat
neveznek ki a hibás rajtok megállapítására. Amennyiben az elektronikus
rendszer nem működik, az előfutamokon a rajtvonal jobb és bal oldalán, míg
a döntőfutamokon a rajtrács minden során áll egy bíró.
Hibás rajt, ha a verseny gépkocsi a zöld lámpa felvillanása előtt áthalad a
rajtvonalon.
Hibás rajt esetén a lámpa automatikusan leblokkol, villogó sárga lámpa és
sziréna lép működésbe. A hibás rajt pozíciót egy kiegészítő lámpa jelzi,
melyet úgy kell elhelyezni, hogy azt minden versenyző a rajthelyről láthassa.
Az előfutamokban az idő előtt rajtoló versenyző, részére bemutatják a
fekete-fehér zászlót valamint 3 másodperc időbüntetésben részesül, amit a
futamban elért eredményéhez adnak hozzá, ezután a rajtprocedúra újra
kezdődik. Annak a versenyzőnek, aki másodszor is hibásan rajtol,
21
bemutatják a fekete zászlót és nem vehet részt a megismételt rajtnál. Az
eredményéhez 95 pontot adnak hozzá. A döntőfutamban a versenyzőt hibás
rajt esetén kizárják. A sportfelügyelők a döntéseik meghozatalának
segítésére használhatnak bármilyen videó, vagy elektronikus rendszert.
Az előfutamok során piros zászlóval leállított futamok résztvevőire az új rajtig
parc ferme szabályok vonatkoznak tilos elhagyni a pályát, tilos a depóba
bemenni, kivéve, ha erre külön utasítást kapnak. A leállítás után a
versenyzők lassú tempóban kötelesek visszatérni a rajthelyre. Minden ilyen
esetben, hacsak a futamok sorrendjét át nem rendezik, új rajt következik.
2.3.4. Balesetek
Ha két, vagy több ugyanabban a balesetben részes verseny gépkocsi nem
tudja folytatni a versenyt, úgy az egymáshoz képest elért helyezésüket a
szerint állapítják meg, hogy milyen sorrendben haladtak át utoljára a
célvonalon, vagy amennyiben a baleset az első körben történik, aszerint,
hogy milyen helyet foglaltak el a rajtrácson.
2.3.5. Zászlójelzések
A zászlójelzéseknek meg kell felelniük az FIA Nemzetközi Sportkódex „H"
függelékében foglaltaknak, a következő kivételekkel:
Egy sárga zászlót kell lengetve használni két körön keresztül egyazon
esemény esetén, és csak akkor, ha az nem biztonságos, vagy
lehetetlenné teszi az előzést. Két sárga zászlót kell lengetni, ha az
esemény az ideális íven van. A zászló bemutatása után a versenyzők
addig nem előzhetnek, amíg teljesen el nem hagyták annak a
balesetnek/akadálynak a helyszínét, ami miatt a zászlót bemutatták és
ebben az esetben, nem kerül sor a zöld zászló bemutatására.
Piros, fekete-fehér és fekete zászlók: ezek bemutatásáról általában a
versenyigazgató dönt.
Fekete-fehér zászlót az érintett versenyző rajtszámának bemutatásával
együtt kell alkalmazni. Jelentése: az érintett versenyző vizsgálat alatt
áll. A versenyigazgató által fekete-fehér zászló büntetésben részesített
versenyzőkkel a büntetést írásban is át kell vetetni.
Fekete zászló: az érintett versenyző rajtszámának egy min. 60x80 cm
táblán való bemutatásával együtt kell alkalmazni. A fekete zászlóval
büntetett versenyzőnek az előfutamokban a depóba, a döntőfutamban
a parc fermébe kell azonnal hajtani. A versenyigazgató által fekete
zászló büntetésben részesített versenyzőkkel a büntetést írásban is át
kell vetetni. A fekete zászlót két körön át kell a versenyzőnek
bemutatni.
Egyéb szabályok
2.3.6.
2.3.6.1.
Az edző-, elő- és a döntőfutamok alatt a pályát bármilyen okból elhagyó
versenyzőt, ha nem csökkenti a sebességet, vagy, ha nem az elhagyás
22
helyén, illetve az elhagyás előtti pályaszakaszon tér vissza a pályára és
ezzel jogtalan előnyt szerez, kizárják a futamból.
2.3.6.2.
A menetiránnyal szemben tartósan haladni, kizárás terhe mellett tilos.
2.3.6.3.
Idegen segítség igénybevétele, kizárás terhe mellett tilos. Idegen segít-
ségnek minősül, ha a verseny gépkocsit a versenyzőn és a beosztott
sportbírón kívül bárki megérinti.
2.3.6.4.
A verseny közben a bukósisak levétele az adott futam feladását jelenti.
2.3.6.5.
A verseny teljes időtartama alatt a gumimelegítés nem megengedett.
2.3.6.6.
A verseny gépkocsit a versenypályán - beleértve a versenyzői felvonulást is
- csak és kizárólag a versenyző vezetheti.
2.3.6.7.
A futam leinthető, elhalasztható, vagy megszakítható, illetve a körök száma
megváltoztatható a versenyigazgató által, ha a pályát reálisan nem lehet
teljesíteni, vagy az időjárási helyzet (villámlás stb.), egyéb esemény (pl.
baleset) következtében veszélyt jelenthet. A baleset, illetve baleseti veszély,
továbbá a rajteljárásnál leírtak miatt szükséges futamleállítás kivételével a
versenyigazgató csak a sportfelügyelőkkel történt egyeztetés után dönthet
ezekben a kérdésekben.
Abban az esetben, ha a döntőfutam leállítása a táv 75 %-ának teljesítése
után történik, úgy a futamot értékelni kell.
A futamok elhalasztását, vagy a körszámok megváltoztatását a részt-
vevőkkel időben kell közölni, és a hivatalos hirdetőtáblán végrehajtási
utasítás formájában is ki kell függeszteni.
Abban az esetben, ha a teljes verseny elmarad, a versennyel kapcsolatos
összes elsőfokú döntés az OFRB hatáskörébe tartozik.
2.3.6.8.
A versenyzőknek tilos mindennemű alkohol és bármilyen serkentő, vagy
doppingszerek hatása alatt a verseny teljes időtartama alatt rajthoz állni. A
fenti szabály betartását az OFRB a verseny időtartama alatt bármikor
ellenőrizheti.
Az a versenyző, aki ezen tilalom ellen vét, a versenyből azonnal kizárásra
kerül és a további szankciók megállapítására ügyét a Fegyelmi Bizottságnak
továbbítják.
23
2.3.6.9.
Junior kupában azt a versenyzőt, aki bármely futam során az előtte haladó
versenyző autója hátsó felének (a B oszlop mögött) nekiütközik vagy azon a
részen szándékosan löki, a futamból a versenyigazgató kizárja.
2.3.7. Körmutatás
A rajtnál a rajtvonalról, a futam során pedig a célvonalnál az élen haladó
versenyzőtől kezdve folyamatosan be kell mutatni minden versenyzőnek,
hogy a futam távjából még hány kör van hátra.
2.3.8. Rajtakadály jelzése
Ha valamely versenyzőnek a rajtnál leállt a motorja, vagy bármely okból nem
tud elindulni, kézfeltartással jeleznie kell.
Lámpás indításnál az 5 sec (vagy
a Ready to race
) tábla felmutatásáig
jelzett rajtakadály elhárítására kért idő megadása a versenyigazgató
jogköre, de ez maximum 3 perc lehet.
2.3.9. Leintés
Az előfutamokat a futamra előírt táv megtétele után leintik, amikor az élen
álló versenyző áthalad a célvonalon. Ezután a célvonalon áthaladó
valamennyi versenyző leintésre kerül.
A döntőfutamban leintési kötelezettség nincs.
2.4. PARC FERME - EREDMÉNYEK - ÓVÁSOK
2.4.1. Parc ferme
A verseny döntőfutamai után a leintett versenyzőknek verseny
gépkocsijaikkal közvetlenül, illetve a tiszteletkör megtétele után a hivatalos
parc fermébe kell hajtaniuk, - kivéve azokat a versenyautókat, amelyek egy
balesetben megsérültek, és nem fejezték be a versenyt. A verseny
gépkocsik a verseny ideiglenes eredményének közzététele után még
legalább 30 percig a parc fermében maradnak. A parc ferme feloldására
minden esetben a Felügyelő Testület a versenyigazgató útján ad engedélyt.
Ezen a helyen tilos a verseny gépkocsin bármiféle javítást végrehajtani és
üzemanyagot utántölteni. A versenyautók üzemanyag tankjában a verseny
teljes időtartama alatt, a leintést követően is, minimum 3 l üzemanyagnak
kell lenni, az ellenőrizhetőség miatt.
Parc ferme területnek minősül a rajtrács helye is.
A parc ferme szabályainak a versenyzők részéről történő bármiféle
megszegése versenyből való kizárást von maga után.
A parc ferme megfelelő őrzéséről a rendező köteles gondoskodni, annak
teljes ideje alatt, és a feloldása után még legalább 30 percig, illetve ezen
belül annak teljes kiürítéséig!
24
2.4.2.
Versenyek értékelése
2.4.2.1. Döntőfutamok értékelése
A döntőfutamokat a versenyzők célba futási sorrendje és az általuk teljesített
körszám figyelembevételével kell értékelni. Az előírt körszámot nem
teljesített versenyzők is értékelésre kerülnek az általuk teljesített körszám
alapján, az adott körben a célvonalon való áthaladásuk sorrendjében.
Valamennyi divízió döntőfutamába került összes versenyző értékelésre kerül
úgy, hogy az A döntőben első helyet szerzett versenyző az első, a második
helyezett a második, egészen a C döntő hatodik helyezettjéig, aki a 16.
Az A, illetve a B döntőben el nem rajtolt versenyzők a döntőbe sorolásuknak
megfelelő sorrendben megelőzik a B, illetve a C döntőből tovább nem került
versenyzőket. A 17. helyezettől a besorolást az előfutamokon elért sorrend
határozza meg.
Az itt leírt besorolás adja a versenyen az adott divízióban a versenyzők
abszolút sorrendjét.
2.4.2.2. Egyéni értékelés
Egy adott divízióban vagy géposztályban az alábbi bajnoki pontok akkor
adhatóak, ha a divízióban vagy a géposztályban az átvételeken minimum 4
versenyzőt átvettek, amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a bajnoki pontok
fele adható.
Bajnoki pontot mind az abszolútban, mind a géposztályokban az első 16
helyezett versenyző kap, a következő táblázat szerint:
1. helyezett
20 pont
9. helyezett
8 pont
2. helyezett
17 pont
10. helyezett
7 pont
3. helyezett
15 pont
11. helyezett
6 pont
4. helyezett
13 pont
12. helyezett
5 pont
5. helyezett
12 pont
13. helyezett
4 pont
6. helyezett
11 pont
14. helyezett
3 pont
7. helyezett
10 pont
15. helyezett
2 pont
8. helyezett
9 pont
16. helyezett
1 pont
2.4.2.3. Csapat értékelés
A csapatversenyben az érintett csapat 2 legjobb eredményt elért
versenyzője kerül értékelésre.
A csapatverseny értékelésekor, a versenyzők abszolút értékelésben elért
helyezésért kapott pontszámot kell figyelembe venni a csapateredmény
kiszámításánál.
Holtverseny esetén a csapatok harmadik tagjának jobb eredménye számít.
További holtverseny esetén a csapat tagjai között elért legjobb időeredmény
a döntő.
A csapatverseny győztese a legtöbb pontot szerzett csapat, a többiek
csökkenő sorrendben következnek.
25
A csapatok a bajnoki pontokat a következő táblázat szerint kapják:
1. helyezett
20 pont
6 helyezett
6 pont
2. helyezett
15 pont
7 helyezett
4 pont
3. helyezett
12 pont
8. helyezett
3 pont
4. helyezett
10 pont
9. helyezett
2 pont
5. helyezett
8 pont
10. helyezett
1 pont
Egy-egy bajnoki futamon a csapatversenyben bajnoki pontok csak akkor
adhatóak, ha minimum 4 csapatot neveztek, amennyiben ez a feltétel nem
teljesül, a bajnoki pontok fele adható.
2.4.2.4. Márka csapat értékelés
Az OFRB 2013 évre a „Márka csapatbajnokság”-ot külön rendelkezésben
szabályozza, melyet az első verseny előtt minimum 30 nappal
nyilvánosságra hoz.
2.4.2.5. Egyéb kupasorozatok értékelése
Az OFRB a 2013 évre kiírt egyéb kupasorozatokat külön rendelkezésben
szabályozza, melyet az első verseny előtt minimum 30 nappal
nyilvánosságra hoz.
2.4.3. Eredmények
A döntőfutamok eredményeit rögtön a futamok leintése után közlik a
versenyzőkkel.
Minden döntő futam eredményét a leintést követő 10 percen belül a
hirdetőtáblán és a versenyirodán ki kell függeszteni.
A verseny rendezője köteles a verseny után az értékelőktől kapott hivatalos
eredménylistát eredetiben az MNASZ Titkárságára 3 napon belül elküldeni.
Valamint az OFRB vezetőjének és a versenyen résztvevő
egyesületeknek, szakosztályoknak elektronikus formában elérhetővé
tenni.
2.4.4. Óvások - fellebbezések
Az óvási határidő az ideiglenes eredménylisták kifüggesztése után 30 perc.
Az értékelés illetve szabálytalanság elleni óvást az FIA Nemzetközi
Sportkódex XII. fejezetében leírtak szerint kell benyújtani.
Az óvási szándékot a versenyző illetve a nevezője a futam leintése után 10
percen belül kell, hogy jelezze szóban a versenyigazgatónak.
2.4.4.1. Óvási jog
Az óváshoz való jog a nevezőt illeti meg.
Amennyiben az óvás nem megalapozott, az óvási díj egésze, vagy annak
egy része visszatartható. Továbbá ha kiderül, hogy az óvást benyújtó fél
rosszhiszemű, úgy azt az ASN büntetéssel sújthatja.
26
2.4.4.2. Óvási díjak
Az óvási díj: az aktuális MNASZ díjtáblázat alapján.
Az óvási díjat a rendezőnél kell befizetni.
Megbontást igénylő technikai óvás esetén - az óvási díjon felül - a felügyelők
a technikai felügyelő javaslata alapján bontási kauciót írnak elő.
Ha az óvás alaptalan, a szerelési költség is az óvást benyújtót terheli.
Technikai óvás esetén a verseny gépkocsi fokozott technikai ellenőrzésén
részt vehetnek:
az ellenőrzést végző személyek,
a versenyigazgató,
a sportfelügyelők,
az óvott versenyző és szerelője,
az óvott versenyző nevezőjének képviselője, a nevezői licenc
birtokában.
2.4.4.3. Fellebbezések
A nevezőknek joguk van fellebbezésre, ahogy azt az FIA Nemzetközi
Sportkódex XIII. fejezet 180., 181., 182., 185. cikkelye és az MNASZ
szabályozza.
A fellebbezési illeték összege:
az aktuális MNASZ díjtáblázat alapján.
2.5. DÍJAK – KUPÁK
A versenykiírásban a rendező köteles meghatározni a tiszteletdíjazás
formáját és mértékét.
Minimális díjazás:
A divíziók és kupák abszolút sorrendjében a következők díjazása kötelező:
Ha a gépátvételen min. 12 versenyző lett átvéve, az 1-5. helyezettek,
míg
Ha a gépátvételen 11 vagy kevesebb versenyző lett átvéve az 1-3.
helyezettek.
Ha a gépátvételen 3 vagy kevesebb versenyző lett átvéve az 1.
helyezett.
A géposztályok, díjazása
Ha a gépátvételen min. 5 versenyző lett átvéve, az 1-3. helyezettek,
míg
Ha a gépátvételen kevesebb mint 5 versenyző lett átvéve, az 1.
helyezettek,
A csapatversenyek díjazása
Ha minimum 4 csapat nevezett az 1-3. helyezettek, míg
Ha kevesebb mint 4 csapat nevezett, az 1. helyezettek.
27
A nemzetközi verseny díjazásánál az FIA előírásai kötelezőek.
2.6. AZ RNOB ÉVES ÉRTÉKELÉSE
Az RNOB egyes versenyein szerzett bajnoki pontok összegzése alapján
történik egyéni versenyben, divíziónként, géposztályokban és csapatban.
Az értékelésnél a versenyeket a következőképpen kell figyelembe venni:
5-nél több megrendezett futam esetén, valamennyi versenyt, kivéve az
egy legrosszabbat
5 vagy ennél kevesebb megrendezett futam esetén valamennyi
versenyt
A versenyből való kizárást követően kapott eredményeket figyelembe kell
venni és nem lehet azokat mínuszolni.
Ha egy versenyző bármely okból eltiltás alá kerül, az eltiltási idő alatt
megrendezett versenyek részére nem mínuszolhatóak.
A legtöbb pontot szerzett versenyző, vagy csapat a győztes.
Holtverseny esetén:
a több jobb helyezés, (több első, több második…) majd
az együtt futott utolsó versenyen elért jobb helyezés dönti el a
holtversenyt.
Ha ezek alapján sem lehet eldönteni, azonos helyezést kell kiosztani.
2.6.1.
Egyéni értékelés
A divíziók abszolút értékelésében a legtöbb pontot szerzett versenyző, ha
divíziója a bajnoki fordulók több mint
50 %-án teljes pontszámmal
értékelhető volt, elnyeri a
Magyarország Rallycross Bajnoka
címet.
Ha a bajnokság elnyeréséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, a
legtöbb pontot szerzett versenyző elnyeri a
Legeredményesebb Rallycross Versenyző
címet.
A géposztályokban a legtöbb pontot szerzett versenyző, ha géposztálya a
bajnoki fordulók több mint 50 %-án teljes pontszámmal értékelhető volt,
elnyeri a
Géposztály Bajnoka címet.
Ha a bajnokság elnyeréséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, a
legtöbb pontot szerzett versenyző elnyeri a
Géposztály Legeredményesebb Versenyzője
címet.
Az éves bajnokságban (géposztályban is) csak az a
külföldi licenccel
rendelkező
versenyző értékelhető, aki a legalább 4 versenyen rajthoz állt.
28
Junior Kupa értékelése
A Junior Kupa abszolút értékelésében a legtöbb pontot szerzett versenyző,
ha a bajnoki fordulók több mint 50 %-án teljes pontszámmal értékelhető
volt, elnyeri a
Magyarország
Junior
Rallycross Bajnoka
címet.
Ha a bajnokság elnyeréséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, a
legtöbb pontot szerzett versenyző elnyeri a
Junior Kupa Legeredményesebb Versenyzője
címet.
Csapat értékelés
2.6.2.
A csapatbajnokság értékelésében a legtöbb pontot szerzett csapat, ha a
csapat verseny a bajnoki fordulók több mint 50 %-án értékelhető volt, elnyeri
a
Magyarország Rallycross Csapatbajnoka
címet.
Ha a bajnokság elnyeréséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, a
legtöbb pontot szerzett csapat elnyeri a
Legeredményesebb Rallycross Csapat
címet.
2.6.3. Márka csapat értékelés
Az OFRB 2013 évre a „Márka csapatbajnokság”-ot külön rendelkezésben
szabályozza.
2.6.4. Egyéb kupasorozatok értékelése
Az OFRB a 2013 évre kiírt egyéb kupasorozatokat külön rendelkezésben
szabályozza.
2.7. AZ RNOB ÉVES DÍJAZÁSA
Díjazás
SuperCars
Super1600
TouringCars
SuperNationals
Magyar Kupa
Junior Kupa
Csapat
Az alábbiak szerint:
Ha az éves bajnokságban min. 12 versenyző vett részt
értékelhetően, az 1-5. helyezettek
ha az éves bajnokságban 11 vagy kevesebb versenyző vett
részt értékelhetően az 1-3. helyezettek.
29
Ha az éves bajnokságban 3 vagy kevesebb versenyző
értékelhetően az 1. helyezett.
A géposztályoknál ha a divízióban abszolút értékelés van,
akkor az 1-3 helyezettek.
Csapat verseny: ha az éves bajnokságban min. 4 csapat vett
részt értékelhetően az 1-3 helyezettek.
Junior Kupa szervezője különdíjakat is átadhat, amennyiben
azokat az első verseny előtt 30 nappal körlevélben
megjelenteti.
3
VERSENYKIÍRÁSOK STANDARD FORMÁJA
A Magyarországon megrendezésre kerülő FIA versenyek (EB, Zóna Trófea,
Zóna) kiírásának meg kell felelni az FIA Rallycross EB és nemzetközi
Rallycross futamok előírásainak, kiegészítve az RCVSZ-ben leírt többi
előírásokkal (pl. más divíziók stb.)
Csak RNOB futamokra a versenyek minimum kiírása a következő:
A verseny neve:
helyszíne:
időpontja:
Tartalomjegyzék:
1. Időbeosztás és helyszínek
2. Rendezés
3. Rendező
4. Pálya
5. A verseny tisztségviselői
6. Nevezés és biztosítás
7. Engedélyezett eltérések
8. Betétprogramok
9. A verseny díjazása
10. Jogfenntartás és az indulók felelőssége
11. Környezetvédelmi előírások
12. Biztonsági előírás
13. A kiírás jóváhagyása
1. Időbeosztás és helyszínek:
A kiírás kiadásának időpontja:
A nevezés fogadásának kezdeti időpontja:
Nevezési zárlat (postabélyegző kelte):
Nevezési zárlat emelt díjjal:
A versenyiroda helye és nyitvatartása:
30
Gépkönyvezés helye és ideje:
Adminisztratív átvétel helye és ideje:
Technikai gépátvétel helye és ideje:
Pót technikai átvétel helye és ideje:
Edzés:
Versenyzői eligazítás helye és ideje a résztvevők részére,
amennyiben nem írásban történik
Felügyelő Testület első ülésének a helye és ideje:
A hivatalos hirdető tábla helye:
Betétprogramok:
Szabadedzés kezdete:
Időmérő edzés kezdete:
I. előfutamsorozat kezdete:
II. előfutamsorozat kezdete:
III. előfutamsorozat kezdete:
Versenyzői felvonulás, ideje, módja
Döntők kezdete:
Ideiglenes eredménylista kifüggesztés ideje: közvetlenül az adott
döntősorozat lefutása után 10 percen belül
Óvási idő: az ideiglenes eredménylista kifüggesztésétől számított
30 percig
Eredményhirdetés: a Supercars „A” döntője után 15 perccel
Díjkiosztó
időpontja:
helyszíne:
2. Rendezés
A Rendező megrendezi a 2013 évre érvényes RCVSZ alapján a
.......................................................... versenyt.
3. Rendező
A verseny rendezője:
Címe:
Telefon / Telefax száma:
Versenyiroda:
Címe:
Telefon / Telefax száma:
31
4. Pálya:
Hely:
Telefon:
Hosszúság:
A pálya szélessége a rajtnál:
Legnagyobb szélesség:
Legkisebb szélesség:
A pálya összetétele:
Helyszín:
Joker kör:
5. A verseny tisztségviselői:
Felügyelő Testület vezető:
tagok
Technikai felügyelő:
Versenyigazgató:
Versenytitkár:
Gépátvétel vezető:
Időmérés és értékelés vezetője:
Biztonsági főnök:
Versenyzők összekötője:
Versenyorvos:
OFRB megfigyelő (ha van):
6. Nevezések és biztosítás
Az RCVSZ 2.2.4.1 pontjában leírtak szerint.
7. Engedélyezett eltérések:
Az RCVSZ 2.1.2 és 2.1.2.1 pontjában leírtak szerint.
8. Betétprogramok
(versenyjellegű betétprogram esetén annak rövidített kiírását
mellékleteként közölni kell)
9. A verseny díjazása
Az RCVSZ 2.5 pontjában leírtak szerint.
10. Jogfenntartás
11. Környezetvédelmi előírások
Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell egy legalább 4x5
méteres műanyag fóliával a csapat számára fenntartott helyen, ahol a
verseny gépkocsin munkálatokat végeznek, azért, hogy elkerüljék az
esetleges szivárgások okozta szennyezéseket, valamint egy 150 l-es
szemetes zsák, a hulladékok gyűjtésére.
32
12. Biztonsági előírás
Minden versenyzőnek a saját depó területén el kell helyezni egy
minimum 2 kg. töltésű üzemképes poroltó készüléket!
13. Kiírás jóváhagyása:
MNASZ engedély száma:
OFRB jóváhagyás kelte:
OFRB vezető
33
4
PÁLYALICENC
Az MNASZ vonatkozó szabályai szerint.
5
1
2
3
4
5
VERSENYEN ALKALMAZANDÓ BÜNTETÉSEK
A szabályzat 4. cikkelye szerint nem engedélyezett
autót neveztek be
Hiányzik az érvényes licenc
A nevezési lapon az ASN engedély hiánya
/Ha alkalmazható /
Be nem fizetett nevezési díj
/Ha alkalmazható/
A jármű nem felel meg az FIA biztonsági
előírásainak, illetve a versenykiírásba
leírtaknak
Adminisztratív átvételen dokumentum hiánya
Technikai átvételen dokumentum hiánya
A technikai ellenőrök által elhelyezett jelzések
hiánya,
vagy meghamisították, illetve erre kisérlet történt.
Technikai átvételre későn érkezés
Valamely futamon a versenyző későn áll fel
autójával a rajtrácsra és a versenyigazgató úgy
ítéli meg, hogy ez zavarja az esemény
lebonyolítását
Első hibás rajt: Előfutamon
Döntő futamon
Rajtengedély megvonása
Rajtengedély megvonása
Rajtengedély megvonása
Rajtengedély megvonása
Rajtengedély megvonása
Rajtengedély megvonása
Rajtengedély megvonása
A versenyből való kizárás
6
7
8
9
10
FT döntés
A futamból való kizárás
11
Fekete-fehér zászló, plusz 3
sec. időbüntetés, futam
időhöz adva.
Fekete zászló kizárás
A futamból való kizárás
+95 pont
Kizárás a versenyzőt a
döntő futamban utolsóként
értékelik.
FT döntés
A futamból való kizárás
A futamból való kizárás
FT döntés
5000.,- Ft
12
Ismételt hibás rajt: Előfutamon, ugyanazon
versenyző által
Döntő futamon, bármely
versenyző által
Zászlójelzések figyelmen kívül hagyása
A pályajelzéseket elmozdították, vagy a pályán
kívül közlekedtek idő nyerése céljából.
Idegen segítség igénybevétele tiltott helyen
Parc Fermé szabályok megsértése
A versenyzői eligazításon való hiányzás
13
14
15
16
17
34
18
19
20
A verseny során a FIA biztonsági és
viselkedési előírásainak be nem tartása a
versenyző részéről (lásd FIA „L” függ. IV.
fejezet)
Nem megfelelő gumi hőmérséklet
(szabálytalan gumimelegítés)
Joker kör nem teljesítése
Versenyből való kizárás
FT döntés
Futamban: 30 mp.
Döntőben : utolsóként
értékelve a nem indulók elött
Futamban: FT döntés
Döntőben: utolsóként
értékelve a nem indulók előtt
FT döntés
Joker kör több min egyszeri teljesítése
21
A rajthoz nem álló versenyző nem jelzi a
futam kezdete előtt a tényt a versenyzői
összekötőnek
Kontakt versenyzők/autók között a
leintés után
22
FT döntés
Továbbá a sportfelügyelők saját hatáskörükben, vagy a versenyigazgató javaslatára
döntést hozhatnak a szabályzatban nem meghatározott bármilyen kérdésben és
büntetéseket szabhatnak ki a Kódex-ben, az EB szabályzatban és a jelen
szabályzatban foglalt kritériumoknak megfelelően.
6
EGYEBEK
A versenyek rendezői kötelesek az adott versennyel kapcsolatos minden
dokumentáción a következő logókat feltüntetni és az MNASZ zászlóját a
rendezvényen méltó helyre felhúzni, elhelyezni.
Nemzeti verseny esetén
MNASZ zászló
MNASZ embléma
Az OFRB által előírt logó
Nemzetközi verseny esetén
FIA zászló
MNASZ zászló
MNASZ embléma
OFRB által előírt logó
A hivatalos és szabályos emblémák eredetije az MNASZ titkárságától térítésmentesen
e-mail mellé csatolva be-szerezhetők.
A zászlók kaució ellenében a Titkárságtól kölcsönözhetők bérleti díj nélkül.
35
Azokat a rendezőket, akik ezen szabályt megszegik az OFRB a kaució összegéig
terjedő büntetéssel sújthatja.
Budapest, 2013. ………. ….
Budai Ferenc
Szakágvezető
Kiadja: MNASZ Titkárság
36
1. sz. melléklet: RALLYCROSS Nemzeti Technikai Szabályok
1.
SuperCars
- az „A” csoportba homologizált verseny gépkocsik, vagy a szupertúra kocsik
az FIA „J" függelék „A" csoport előírásainak megfelelően (251 - 255. cikkely),
ahol az FIA „J” függelék 279. cikkelyében leírt módosítások megengedettek
(kivéve Kit Car és World Rallye Car). Összkerék hajtás esetén maximális
korrigált
hengerűrtartalom
3500ccm,
kétkerék-hajtás
esetén
a
hengerűrtartalom nincs korlátozva.
- lejárt „A", „N" és „B" csoportos, illetve lejárt, de az FIA által
meghosszabbított „A" és „N" csoportos homologizációval rendelkező
verseny gépkocsik, ahol az FIA „J” függelék 279. cikkely 2. és 3.
szakaszában felsorolt módosítások megengedettek. Összkerék hajtás
esetén maximális korrigált hengerűrtartalom 4000ccm, kétkerék-hajtás
esetén a hengerűrtartalom nincs korlátozva.
Öntött és vágott gumiabroncs is használható. (FIA 2008-es szabályai
szerint)
Részt vehetnek:
-
FIA SuperCars-nak megfelelő versenyautók
-
Lejárt homológizációjú versenyautók (volt DIV 4) melyek megfelelnek
alábbi szabályoknak:
o
műszerfal szabad,
o
Turbószűkítő és a biztonsági felszerelések az FIA
SuperCars-nak megfelelően
o
Katalizátor kötelező
o
Zajszint max. 100dB(A)
2.
Super1600
- az „A" csoportba homologizált verseny gépkocsik, vagy a szupertúra kocsik
az FIA „J" függelék „A" csoport előírásainak megfelelően (251 - 255. cikkely),
ahol az FIA „J” függelék 279. cikkelyében felsorolt módosítások
megengedettek. Első kerék hajtás, max. 1600 ccm-es normál feltöltésű
motor.
A meghosszabbított homológizációjuk lejárta után a versenygépkocsik
további 4 évig részt vehetnek.
Az érvényes FIA előírások szerint. Öntött és vágott gumiabroncs is
használható. (FIA 2007-es szabályai szerint)
3.
TouringCars
- az „A" csoportba homologizált verseny gépkocsik, vagy a szupertúra kocsik
az FIA „J" függelék „A" csoport előírásainak megfelelően (251 - 255.cikkely),
37
ahol az FIA „J” függelék 279. cikkelyében felsorolt módosítások
megengedettek. Hátsó kerék hajtás, max. 2000 ccm-es normál feltöltésű
motor.
- Versenygépkocsik az FIA „J" függelék 2008-ra vonatkozó Divízió 2
szabályainak megfelelően. Első kerék hajtás, max. 2000 ccm-es normál
feltöltésű motor.
A meghosszabbított homológizációjuk lejárta után a versenygépkocsik
további 4 évig részt vehetnek.
Öntött és vágott gumiabroncs is használható. (FIA 2008-es szabályai
szerint)
Részt vehetnek:
-
FIA TouringCars-nak megfelelő versenyautók
-
Volt divízió 2-es (N csoport) versenyautók melyek megfelelnek alábbi
szabályoknak:
o
hengerűrtartalma max. 2000ccm és első-kerékhajtásúak,
o
2008-as Divízió 2-re vonatkozó előírásoknak
o
műszerfal szabad,
o
Katalizátor kötelező
o
Zajszint max. 100dB(A)
4.
SuperNationals
- az „A" csoportba homologizált verseny gépkocsik, vagy a szupertúra kocsik
az FIA „J" függelék „A" csoport előírásainak megfelelően (251 - 255.cikkely),
ahol a 279. cikkelyében felsorolt módosítások megengedettek (kivéve Kit
Car és World Rallye Car). Két kerék hajtás, max. 4000 ccm-es normál- vagy
turbó feltöltésű motor.
- lejárt „A", „N" és „B" csoportos, illetve lejárt, de az FIA által
meghosszabbított „A" és „N" csoportos homologizációval rendelkező
verseny gépkocsik, ahol az FIA „J” függelék 279. cikkelyében felsorolt
módosítások megengedettek. Két kerék hajtás, max. 4000 ccm-es normál
vagy turbó feltöltésű motor.
SuperCars
szabályainak
megfelelő
versenyautók
az
alábbi
engedményekkel:
-
Katalizátor használata nem kötelező
-
Műszerfal szabad
-
Ha nem az eredeti tank van beszerelve, vagy nem az FIA által
homológizált biztonsági tartály akkor egyedi készítésű tartály is
használható, melynek kapacitása max. 20 liter. Lejárt homológizációjú
tartály a lejárat után +4 évig használható
-
Gumiabroncs szabad
-
Feltöltés szabad
-
Zajszint max. 100dB(A)
38
-
-
Visszacsapó szelep használata ajánlott, és az üzemanyag tartály
szellőző vezetékét ajánlott az FIA előírásoknak megfelelően
kialakítani
Levehető kormány használata fokozottan ajánlott
5.
Magyar Kupa
- az "A" csoportba homologizált verseny gépkocsik, vagy a szupertúra kocsik
a "J" függelék "A" csoport előírásainak megfelelően (251 - 255. cikkely), ahol
az FIA J függelék 279. cikkelyében
2. és 3. szakaszában
felsorolt
módosítások megengedettek (kivéve Kit Car és World Rallye Car). Két kerék
hajtás, max. 2000 ccm-es normál feltöltésű motor.
- lejárt "A", "N" és "B" csoportos, illetve lejárt, de az FIA által
meghosszabbított "A" és "N" csoportos homologizációval rendelkező
verseny gépkocsik, ahol az FIA J függelék 279. cikkelyében felsorolt
módosítások megengedettek. Két kerék hajtás, max. 2000 ccm-es normál
feltöltésű motor.
- homológizációval nem rendelkező verseny gépkocsik, melyek érvényes
gépkönyvvel rendelkeznek. Két kerék hajtás, max. 2000 ccm-es normál
feltöltésű motor.
SuperNationals előírásainak megfelelő versenyautók az alábbi
kiegészítésekkel:
-
Max. hengerűrtartalom 2000 ccm
-
Az FIA 1992-es J függelékenek megfelelő bukócső használata
elfogadott, de új építésű cső esetén be kell tartani az érvényben lévő
előírásokat
A Magyar Kupában csak a H kapcsolású váltó használható!
A Magyar Kupában a homológizációs lap szerinti „ VK”,”VR”,”KS”
kiterjesztéseiben szereplő motorok használata tilos!
Változó szelepvezérlés, és változtatható hosszúságú szívócsövek
használata az FIA J függelék előírásai szerint TILOS!
A Magyar Kupában 2014-től a maximális hengerűrtartalom 1600 ccm, és
kizárólag „E” betűs gumival lehet részt venni.
6.
Suzuki géposztály
A magyar kupa előírásainak megfelelő gépkocsik az alábbi szabályok
betartása mellett:
- 1989-2004 között gyártott Suzuki Swift 1.3 8v (3 vagy 5 ajtós
karosszériával) használható
- minimális tömeg pilótával és felszerelésével együtt 860kg
39
- fékrendszer kialakítása szabad a gyári első tárcsa (238mm), a hátsó
fékdob, és az első féknyergek megtartása mellett
- futóműnél csak ebben a típusban használt szériaalkatrészek
használhatóak, de a szilentblokkok rugalmas anyaga szabadon cserélhető
- széria lengéscsillapító belső kialakítása szabad,
rugók a darabszámot
megtartva szabadon cserélhetők.
- dőlésállító csavar szabad
- 1.0 és 1.3 kivitelek váltói használhatóak, mindenfajta módosítás nélkül,
váltók plombálása kötelező
- kipufogó a leömlő után szabadon választható
- hengerfej és a szívósor közé a szakág által biztosított szűkítő beépítése
kötelező
- kizárólag 13” felni használható, „E” betűs gumival
7.
Junior Kupa
A kupában kizárólag a ReTaHáz Kft. Tulajdonát képező és a Kft. által
felkészített és szervízelt Suzuki Swift 1.3 8 szelepes, 1992 és 1996 között
gyártott autók vehetnek részt.
Bármely alkatrész cseréje, felújítása kizárólag a ReTaHáz Kft képviselőjének
engedélyezett.
2013. febr. 25.-ig a sorozatra jelentkezett új versenyzők között sorsolják,
hogy az adott évben ki melyik versenyautóval fog versenyezni.
A Junior Kupa autóinak minimális tömege a verseny bármely pillanatában
820kg, versenyzővel és felszerelésével együtt.
Amennyiben szükséges a pótsúlyt az ülés alá a padlólemezre kell rögzíteni.
Pótsúly 2,5kg-os lépcsőkben helyezhető el.
8.
Minimális tömeg
Versenyzővel és felszereléssel együtt.
40
SuperCars
800
ccm-
ig
800
ccm
felett-
1000
ccm-
ig
1000
ccm
felett-
1400
ccm-
ig
1400
ccm
felett-
1600
ccm-
ig
1600
ccm
felett-
2000
ccm-
ig
2000
ccm
felett-
2500
ccm-
ig
2500
ccm
felett-
3000
ccm-
ig
3000
ccm
felett-
3500
ccm-
ig
3500
ccm
felett-
Super1600
TouringCars
FIA
Régi
szerint
DIV 2
-------
-
------
--
SuperNationals
Magyar
Kupa
670 kg
Junior
kupa
-------
-
--------
--------
620 kg
770 kg
770 kg
770 kg
750
kg
710 kg
770 kg
-------
-
860 kg
860 kg
860 kg
850
kg
800 kg
860 kg
820 kg
1000 kg
1000 kg
1000
kg
950
kg
890 kg
1000 kg
-------
-
1100 kg
--------
1030
kg
1050
kg
970 kg
1080 kg
-------
-
1130 kg
--------
-------
-
------
--
1070 kg
--------
-------
-
1210 kg
--------
-------
-
------
--
1150 kg
--------
-------
-
1300 kg
--------
-------
-
------
--
1240 kg
--------
-------
-
1380 kg
--------
-------
-
------
--
1320 kg
--------
-------
-
41
SuperCars
Homológ
Ülés
Öv
Üzemanyagtartály
Beépített Tűzoltó
készülék
Kézi Tűzoltó
készülék
Sisak és maszk
FIA szerint
Kötelező
Homológ
Homológ
Homológ
Lejárt
Homológ
Homológ
Homológ
----------
Super
1600
Homológ
Homológ
Homológ
Kötelező
-----------
TouringCars
FIA szerint
Homológ
Homológ
Homológ
----------
Kötelező
Régi DIV 2
Homológ
Homológ
Homológ
----------
Kötelező
SuperNational
s
Lejárat +5év
Lejárat +5év
Lejárat +4 év
----------
Kötelező
Magyar Kupa
Lejárat +5év
Lejárat +5év
Lejárat +4 év
----------
Kötelező
Lejárt
homológ *
Lejárt
homológ *
Lejárt
homológ
-----------
Lejárt
homológ
Junior
Kupa
Homológ
Homológ
Széria
----------
Kötelező
Lejárt
homológ *
Lejárt
homológ *
Lejárt
homológ
-----------
Lejárt
homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Cipő
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Overáll
Alsó ruházat
Kesztyű
FRH rögzítő
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Homológ
Használata fokozottan ajánlott
9. Biztonsági felszerelések (minimális)
Junior kupában nyakmerevítő párna használata kötelező
* 2013 ban az „E” jelű sisak és a zárt magasszárú cipő használata
elfogadott.
10. Gumiabroncs
Azokon a hazai rendezésű OB. futamokon, melyek egyúttal nem pontszerző
Zóna futamok is, engedélyezett a slick gumik használata (Gumiabroncs
szabad) minden kategória versenyzői számára.".
11. Üzemanyag
A Magyar Bajnokság 20132 évi futamain FIA „J” függelék 252. cikkely 9.
pontjának megfelelő üzemanyag, vagy a kereskedelmi forgalomban
kapható, szabványnak (MSZ CWA15293) megfelelő E85 használható.
12. Aljavédő
Az FIA J függelék 279.fejezet 3.2.5 pontjának anyagra vonatkozó részének
betartása 2013 bajnokság folyamán ajánlott.
42
2 sz. melléklet: Nevezési lap
43