Biztosítási információk 2013

MNASZ

Letöltés

BIZTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK 2013
A MNASZ bajnokságaiban, illetve az MNASZ naptárában
szereplő rendezvényein csak licenccel rendelkező
versenyzők vehetnek részt. A licenc kiváltásának feltétele
a kiváltással egy időben kötött balesetbiztosítás.
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség biztosítási partnere a
Groupama Garancia Biztosító ZRt.
Felhívjuk, minden rendező figyelmét arra, hogy az országos bajnoksági versenyekre vonatkozó
Felelősségbiztosítás (FEB) kiegészítés,
más biztosító társasággal nem köthető
meg, és a biztosítás
ügyintézése csak az MNASZ Titkárságával történt egyeztetés alapján történhet.
ÉVES VERSENYZŐI, SPORTBÍRÓI, SPORTFELÜGYELŐI ÉS EGYÉB
TISZTÉGVISELŐI BALESETBIZTOSÍTÁSOK
Autó és gokart versenyzők részére 6.000,- Ft /év,
Gyorsulási versenyzők részére 1.100,- Ft / év.
Sportbírók, Sportfelügyelők, Média képviselők és egyéb Tisztségviselők részére 1.100,- Ft/év
Biztosítottak:
az MNASZ által kiadott éves versenyzői licenccel rendelkező versenyzők, akik az MNASZ
versenynaptárában szereplő és/vagy a Szövetség vagy az FIA-ban képviselt országok ASN-je (Nemzeti
Sporthatósága) által jóváhagyott Magyarországon és külföldön rendezett versenyeken vesznek részt. Továbbá
az MNASZ által kiadott tisztségviselői igazolvánnyal rendelkezők, akik az MNASZ versenynaptárában szereplő,
és/vagy a Szövetség vagy az FIA-ban képviselt országok ASN-je által jóváhagyott Magyarországon és külföldön
rendezett versenyeken, az adott versenyen ténylegesen
beosztott sportbíróként, sportfelügyelőként, média
képviselőként vagy egyéb tisztségviselőként
vesznek részt, és tisztségviselői igazolvánnyal rendelkeznek.
A biztosítás kiterjed a versenyekkel összefüggő edzésekre, versenyekre. A Groupama-Garancia Biztosító ZRt.
kockázatviselése a verseny vagy edzés megkezdésekor kezdődik és kiterjed a verseny vagy edzés teljes
tartamára. A fedezet az edzésekre és versenyekre történő oda- és visszautazásra csak Magyarország területén
terjed ki. Külföldön a fedezet versenyzők esetében kizárólag versenyfedezet.
A biztosítási szerződés érvényes: rallye, terep-rallye, hegyi gyorsasági, körpályás gyorsasági, gyorsulási (drag),
drift, autocross, rallycross, szlalom és gokart versenyekre.
Biztosítottak továbbá az autós, ill. gokart versenyeken és a hivatalos edzéseken résztvevők, akik a biztosítási
díjat befizették.
Biztosítási esemény:
az előbbiekben meghatározott rendezvényeken, vagy a fentiekben részletezett
kapcsolódó eseményeken bekövetkezett - a biztosítottat ért - baleset.
A balesetet, illetve minden olyan eseményt, amelyet biztosítási kártérítés követhet a verseny vezetőbírójának
jelentésében fel kell tüntetni és a jelentést az MNASZ Titkárságára a lehető legrövidebb idő alatt el kell juttatni.
A biztosítás az Európában – ide értve Törökország egész területét – bekövetkezett biztosítási eseményekre
terjed ki. Nem terjed ki a biztosítás Európán kívülre, továbbá a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve
Észtországot, Lettországot és Litvániát.
Kárrendezés:
Az MNASZ Titkárságán keresztül történik. A károsultnak le kell adnia a balesettel kapcsolatban
kiadott orvosi zárójelentés(ek) másolatát.
A megfelelő díjfizetést igazoló levél kíséretében kerül továbbításra a káreseménnyel kapcsolatos valamennyi
dokumentum az Groupama Garancia Biztosító ZRt. Kiemelt Ügyfelek Igazgatóságára (1146. Bp., Erzsébet
királyné u. 1/c. „B” épület) ahol a kárrendezés történik.
A külföldön bekövetkezett káresemények rendezéséhez hivatalos magyar nyelvű dokumentáció szükséges.
Kivételes esetekben Biztosító kérheti a fordítást, melynek költségeit a biztosított állja.
1
A biztosító szolgáltatása:
baleseti halál esetén:
baleseti rokkantság (10-100%):
baleseti kórházi gyógyulási támogatás:
Baleseti múlékony sérülés:
0.0
2.000.000,- Ft
2.000.000,- Ft
0.0
1.000,- Ft / nap (max. 60 napig)
40.000,- Ft
A balesetbiztosítási díjat a licenc kiváltásakor az MNASZ Titkárságán kell befizetni, mely továbbításra kerül az
Groupama GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. számlájára.
A biztosítási fedezet a kórházi ellátás és az utasbiztosítás kereteiben érintett káresemények költségeire
nem terjed ki. (Az utasbiztosítás megkötése és az E111-es Európai Egészségbiztosítási kártya kiváltása
ezért mindenképpen ajánlott)
Felhívjuk a rallye szakágban érintett versenyzőink figyelmét, hogy a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény (Ebtv) módosítása miatt a rallye versenyzők elesnek a kötelező
egészségbiztosítás ingyenes egészségügyi szolgáltatásaitól (vagyis fizetniük kell az egészségügyi
ellátásokért), ha a rallye sport tevékenység közben szenvednek balesetet. Erre az esetre a fenti
balesetbiztosítás sem nyújt fedezetet, így feltétlenül javasoljuk - a licenccel együtt megkötött
balesetbiztosításon felül - az u.n. „extrém” biztosítás megkötését.
„EXTRÉM” BIZTOSÍTÁS
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény (Ebtv) értelmében a kötelező
egészségbiztosítás ingyenes egészségügyi szolgáltatásaitól eleső versenyzők részére köthető u.n. „extrém”
biztosítás:
A biztosítási fedezet az MNASZ versenynaptárában szereplő versenyekre és azok edzéseire vonatkozik. A
biztosítás megköthető a teljes évadra, vagy megköthető versenyenként.
Biztosítási szolgáltatás: A fenti törvény értelmében a TB által nem finanszírozott egészségügyi ellátás költsége
Biztosítási értékhatár és a biztosítás díja:
Biztosítási értékhatár
8.000.000,- forint
15.000.000,- forint
Biztosítás díja teljes évadra
15.000,- forint / fő / év
16.000,- forint / fő / év
Biztosítás díja versenyenként
800,- forint / fő / nap
2.000,- forint / fő / nap
VERSENYENKÉNTI VERSENYZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
A gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról a 2009. évi LXII törvény. (15§/i pont) rendelkezése szerint:
„A biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során
következett be.”
A fentiek értelmében a gépjármű versenyeken (edzéseken) részt vevő gépjárművek számára külön gépjármű
felelősségbiztosítás szerződés megkötése szükséges.
A biztosító a szerződés értelmében biztosítottnak tekinti:
a./
azokat a versenyzőket, akik a Magyar Köztársaság területén közúton, vagy zárt versenypályán MNASZ
engedéllyel tartott versenyen és a versenykiírásban megjelölt hivatalos edzésen vesznek részt.
b./
az MNASZ által jóváhagyott versenyeken sportszakmai feladatokat ellátó gépjárműveket (felvezető, nyitó-,
záró autó, illetve motor vagy egyéb hivatalos járművet), ha a rendező a felelősségbiztosítást részükre
megkötötte.
A felelősségbiztosítás kizárólag a Magyar Köztársaság területén rendezett versenyekre és a versenyek hivatalos
edzéseire érvényes. Biztosítási kártérítési limit: az országos bajnokságok tartozó, illetve az országos
meghívásos versenyek esetében: 10 millió Ft / káresemény, 25 millió Ft / év, egyéb az MNASZ által regisztrált
versenyek esetében 5 millió Ft / káresemény, 12,5 millió Ft / év .
A felelősségbiztosítás díját vagy a rendező, vagy a résztvevő versenyzők, a gépátvétel előtt kell, hogy a rendező
által az MNASz Titkárságával egyeztetett kijelölt személynek befizessék.
A rendező a gépátvételt követően elkészíti a rajtlistát, amelyen szerepelnie kell a rajtszámnak, a versenyző
nevének, nevezőjének és a jármű típusának.
A listát időbelileg óra, perc záradékkal és a verseny főrendezőjének, illetve vezetőbírójának aláírásával ellátva
kell személyesen, vagy postán eljuttatni a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Titkárságára, aki továbbítja az
Groupama Garancia Biztosító ZRt. Kiemelt Ügyfelek Igazgatóságához.
A beszedett biztosítási díjat legkésőbb az eseményt követő első munkanap déli 10 óráig kell postára adni, vagy
az MNASZ Titkárságán befizetni. Csekk igényelhető az MNASZ Titkárságán.
2
Kárrendezés:
A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
- az üzembentartó nevét és címét
- a gépjármű nemét és forgalmi rendszámát
- a rajtszámot
- a gépjármű vezetőjének nevét és lakcímét
- a káresemény helyét és időpontját
- az eljáró hatóság megnevezését
-
a sérült vagy egyébként károsult személy nevét és címét
-
a kárt szenvedett tárgyak megnevezését, továbbá a kár mibenlétének részletes megjelölését
- a káresemény leírását, annak okaira vonatkozó felvilágosítással
- az esetleges tanúk nevét és lakcímét
- a felelősség elismerésére vonatkozó írásbeli nyilatkozat
A káreseményt a biztosító csak abban az esetben tudja rendezni, amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban az
esemény helyszínén beosztott sportbíró rajzot is készít, melyet a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
Titkárságára kell eljuttatni.
A káreseményt nyolc napon belül akkor is jelenteni kell, ha a felsorolt valamennyi adat nem áll rendelkezésre,
tekintet nélkül arra, hogy várható e kártérítési igény támasztása, vagy hatósági eljárásra került e sor.
A biztosított köteles a káreseménnyel kapcsolatban a kárbejelentés után felmerülő, illetőleg tudomására jutott
minden adatot, vagy körülményt a Groupama Garancia Biztosító ZRt.-hez továbbítani, illetve a kár
megállapításánál szükség esetén közreműködni.
Kárigény bejelentése
minden esetben az Groupama Garancia Biztosító ZRt. Kiemelt Ügyfelek Igazgatóságán
(1146. Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c.”B” épület) keresztül történik. A kárbejelentésen minden esetben
kérjük megjelölni, hogy a kárrendezést Budapesten, vagy mely megyében kívánják intézni.
Kárigények rendezése:
Groupama Garancia Biztosító ZRt. Kiemelt Ügyfelek Igazgatóság
1146 Bp., Erzsébet királyné útja 1/c. „B” épület
Versenyenkénti biztosítási díjak (díj/rendezvény/versenyautó)
Biztosítási díj
orsz. bajnokság
vagy meghívásos
verseny esetében
2013-ban
10 800,- Ft
8 550,- Ft
9 360,- Ft
4 770,- Ft
3 960,- Ft
3 780,- Ft
1 170,- Ft
2 700,- Ft
500,- Ft
990,- Ft
550,- Ft
450,- Ft
Biztosítási díj
egyéb MNASZ
által regisztrált
verseny esetében
2013-ban
5 400,- Ft
4 275,- Ft
4 680,- Ft
2 385,- Ft
1 980,- Ft
1 890,- Ft
585,-Ft
1 350,-Ft
250,-Ft
495,- Ft
275,- Ft
225,- Ft
Verseny típusa
Rallye I.
Rallye II. és III.
Terep Rallye
Pálya versenyek:
Hegyi
Rallycross
Autorcross
Gokart
Körpálya
200 LE-ig
200 LE felett
Gyorsulási
Drift
Szlalom
Azon - több országban rendezett - rallye és terep-rallye versenyek esetében, melyeknek az összes gyorsasági
(speciál) szakaszaink több mint 40%-a külföldön kerül lebonyolításra, az alábbi biztosítási díjtételek
alkalmazandóak:
Több országot érintő rendezvények esetében a
biztosítási díj 2013-re
Verseny
Rallye I.
Rallye II. és III.
Terep Rallye
Alap limitek mellett
6 500 Ft
5 100 Ft
5 600 Ft
3
KÜLFÖLDI UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS - BBP
Az FIA szabályai szerint a licenc csak balesetbiztosítással együtt érvényes, ezért az európán kívüli versenyre
utazó versenyzők számára a BBP biztosítás megkötése kötelező.
Az MNASZ és a Groupama Garancia Biztosító ZRt. között létrejött szerződés értelmében a szövetség által
külföldre kiküldöttek részére BBP biztosítás köthető a Titkárságon.
A kiutazó versenyzők és kísérők részére a biztosítás megkötése kiemelten ajánlott.
Az MNASZ szervezésében eseti külföldi utazásra köthető BBP biztosítás díjai:
(A
biztosítás díja alapdíjból
és pótdíjból áll.)
A biztosítás módozatai:
A./ UTASBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY MINIMUM 1 - 3 NAPTÓL, MAXIMUM 1 ÉV IDŐTARTAMRA
KÖTHETŐ.
Díjai az alábbiak:
1 napra
1 napot meghaladó utaknál az
1. naptól naponta
Prémium
1.310,- Ft
940,- Ft
B./ ÉVES BÉRLET
A kötvény a biztosított által megjelölt naptól számított egy éves időtartamra érvényes. A biztosított
ezen időtartam alatt használhatja fel
a 15, vagy 30 napot
tetszés szerinti bontásban, minimum 2 de
legfeljebb 10 alkalomra
elosztva.
15 napra
30 napra
Prémium
12.400,- Ft
24.800,- Ft
Pótdíjak:
- Versenyzők külföldön rendezett versenyre történő kiutazása esetén 100 %
- Európán kívül utazók (kivéve USA / Canada)
50 %
- Egyesült Államokba és Canadába utazók, valamint a 65 éven felüliek 100-100% pótdíjat
fizetnek.
A biztosítás megkötésekor a kötvényre minden esetben rá kell írni a kiutazó érvényes útiokmányának a
számát. Kérjük a kiutazást intéző sporttársunkat, hogy minden esetben az útiokmányok számának birtokában
keresse fel titkárságunkat a BBP megkötése céljából.
FIGYELEM!
Baleset vagy kórházi kezelés esetén a 24 órás, magyar nyelvű telefonos szolgálatot (mely Prágában
üzemel) értesíteni kell az alábbi telefonszámon:
+ 420 2 96 33 96 22
Biztosítási szolgáltatás:
e.) Sérült gépjármű utasának
100.000,- Ft
hazahozatala
f.) Beteglátogatás
250.000,- Ft
g.) Idő előtti hazautazás
200.000,- Ft
h.) Hozzátartozó
100.000,- Ft
szállásköltségének térítése
i.) Telefonköltség térítés
15.000,- Ft
j.) Helyettes munkatárs küldése
200.000,- Ft
k.) Útiokmány pótlásának külföldi
40.000,- Ft
költségei
l.) Holttest hazaszállítása
50 millió Ft
Jogvédelmi szolgáltatások
Asszisztencia szolgáltatások:
a.) Ügyvédi/szakértői költségek
2.300 EUR
a.) Beteg hazaszállítása
50 millió Ft
b.) Óvadék előleg
3.800 EUR
b.) 18 év alatti gyermek
200.000,- Ft
Felelősségbiztosítás
2.000 EUR
hazaszállítása
Poggyászkár
350.000,- Ft
c.) Tartózkodás
200.000,- Ft
Igazolványok pótlása
20.000,- Ft
meghosszabbítása
Poggyászkésedelem 6-12 óra
50 EUR
d.) Személygépkocsi
100.000,- Ft
12 órán túl
100 EUR
hazajuttatása
24 órán túl
200 EUR
A biztosítás múlékony baleseti térítésre szóló feltételt nem tartalmaz, tehát napi térítést betegállomány esetén nem fizet.
a.) Betegségi ellátás
b.) Baleseti ellátás
c.) Baleseti halál
d.) Légi katasztrófa miatti halál
e.) Rokkantság
f.) Kórházi ápolás idejére
kiegészítő térítés
g.) Egyszeri térítés csonttörésre,
repedésre
Premium
100 millió Ft
100 millió Ft
4 millió Ft
8 millió Ft
4 millió Ft
1.200,- Ft /
nap
20.000,- Ft
A kárrendezés balesetbiztosítási és poggyászkár összegét kizárólag forint fizetőeszközben teljesíti a biztosító.
A biztosítási szolgáltatást a kárigényhez benyújtott (beérkezett) utolsó irat vételétől számított 30 napon belül kell
rendezni.
A biztosítási igények elévülési határideje az esedékességtől számított 2 év.
4
RENDEZVÉNY FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
Az MNASZ versenynapárában szereplő valamennyi esemény szervezőjének kötelező a rendezvényre vonatkozó
felelősségbiztosítással rendelkeznie. Ez a biztosítás előfeltétele az esemény megrendezhetőségének.
A rendezvény felelősségbiztosítás - a szervező döntése alapján - megköthető az Groupama Garancia Biztosító ZRt.-nél,
vagy valamely egyéb biztosító társaságnál.
A versenyek szervezőinek lehetőségük van rendezvény felelősségbiztosítást kötni az MNASZ keret megállapodásán
belül, a hivatalos versenynaptárában szereplő nemzetközi-, és országos bajnoki eseményekre.
A rendezvényekre köthető felelősségbiztosítás díja:
Rallye verseny
Gyorsasági – hegyi
Gyorsasági – pálya
Terep-rallye
Rallycross
Autocross
Gokart
Gyorsulás (drag)
Szlalom
Biztosítási díj
50.000,- Ft
30.000,- Ft
15.000,- Ft
50.000,- Ft
15.000,- Ft
15.000,- Ft
5.000,- Ft
15.000,- Ft
15.000,- Ft
Önrészesedés: a kár 10%-a, de min. 100.000,-Ft. Kártérítési limit: 10.000.000,- Ft / kár, 25.000.000,- Ft / rendezvény.
Rallye és terep-rallye versenyek esetében lehetőség van 300.000,- forintos biztosítási díj ellenében, 10%, de min.
100.000,-Ft önrész és 100.000.000,- Ft / kár, 100.000.000,- Ft / év limit mellett rendezvénybiztosítást kötni.
A rendezvény felelősségbiztosítás megköthető az MNASZ versenynaptárában nem szereplő, de az MNASZ által
regisztrált amatőr versenyek esetében is a fenti díjtételek mellett. Ebben az esetben a kártérítési limit: 2.000.000,- Ft /
kár, 5,000.000,- Ft / esemény
KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS „SP” RENDSZÁMHOZ
Az MNASZ Titkárságán megköthető a Groupama-Garancia Biztosító Zrt. által meghirdetett, az „SP” rendszámhoz
tartozó kötelező gépjármű felelősségbiztosítás.
A biztosítás éves díja: 39.785,- Ft
A biztosítás 30 napos időszakokra is megköthető. Ebben az esetben az éves díjat kell osztani 365-tel, és meg kell
szorozni 30-cal, tehát minden megkezdett 30 nap díjtétele: 3.270,- Ft.
Budapest, 2013. február 18.
Kiadja: MNASZ Titkársága
5